پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سهیلا کلوانی نیتلی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش اسپکتروفتومتری ساده و حساس برای تعیین همزمان مس (II) و نیکل (II) ارائه شده است. روش بر اساس تشکیل کمپلکس مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 1- فنیل -1،2- پروپان دی ان-2- اکسیم تیوسمی کاربازون در محیط مایسلی 1- ستیل پیریدینیوم کلراید می باشد. همه ی فاکتورهای موثر بر حساسیت روش مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفتند. دامنه ی خطی مس (II) و نیکل (II) در حضور یکدیگر تعیین شد. ماتریس های کالیبراسیون و پیش بینی با اندازه گیری جذب در دامنه ی طول موجی 544-390 نانومتر به ترتیب برای 24 و 10 نمونه در دامنه ی غلظتی 0/10-8/0 میلی گرم بر لیتر برای مس (II) و 0/050-6/0 میلی گرم بر لیتر برای نیکل (II) به دست آمدند. مدل های حداقل مربعات جزیی بر اساس تجزیه ی مقادیر مجرد ماتریس داده ها و نتایج پیشگویی با استفاده و بدون استفاده از روش پیش پردازش داده ها بوسیله ی میانگین گیری مرکزی از طیف های نسبی به دست آمدند. مقادیر حد تشخیص برای کاتیون های مس (II) و نیکل (II) به ترتیب 0/10 و 0/040 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. اثر مزاحمت کاتیون ها و آنیون های گوناگون بر گزینش پذیری روش بررسی شد. روش پیشنهادی برای اندازه گیری مس (II) و نیکل (II) در نمونه های آب شهر و آب چشمه و نمونه های آلیاژ با دقت و صحت رضایتبخشی بکار گرفته شد. در این پایان نامه یک روش جدید برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم مس (II) با استفاده از سیستم تزریق در جریان پیوسته با آشکارسازی اسپکترومتری جذب اتمی شعله ارائه شده است. به منظور پیش تغلیظ مس (II) پلی استیرن اصلاح شده با لیگاندN,N - بیس ( نفتیلیدن ایمینو) دی اتیلن تری آمین به عنوان جاذب برای سیستم پیش تغلیظ بر- خط مس (II) استفاده گردید. یون های مس (II) جذب شده در ستون جاذب پس از شویش به صورت مستقیم به سیستم مه پاش اسپکترومتر جذب اتمی شعله هدایت شد. تمام پارامترهای غلظتی و دستگاهی بررسی و بهینه سازی شدند. در شرایط بهینه، فاکتور تغلیظ برای حجم 10/0 میلی لیتر از نمونه، 80 به دست آمد. دامنه ی خطی منحنی کالیبراسیون در گستره 0/044-0/0020 و 0/030- 0/00070 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برای حجم های پیش تغلیظ 10/0 و 25/0 میلی لیتر حاصل شد. حد تشخیص روش برای مس 1/41 و 0/66 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای حجم های پیش تغلیظ 10/0 و 25/0 میلی لیتر به دست آمد. روش برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مس (II) در نمونه های آب شهر و آب چشمه با دقت و صحت بالایی به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مس (II) #نیکل (II) #حداقل مربعات جزیی #تجزیه ی مقادیر مجرد #میانگین گیری مرکزی #تعیین همزمان اسپکتروفتومتری #پیش تغلیظ بر- خط #اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)