پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
لاله شریف رضویان [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده، حساس و انتخابی برای اندازه گیری مقادیر کم اگزالات با استفاده از روش کاتالیتیکی - سینتیکی - اسپکتروفتومتری ارائه شده است. روش بر پایه اثر کاتالیزوری اگزالات بر واکنش اکسایش کریستال ویولت توسط پتاسیم دی کرومات در محیط اسیدی است. در این روش میزان کاهش در جذب کریستال ویولت در طول موج 630 نانومتر (کریستال ویولت در محیط اسیدی در این طول موج دارای ماکزیمم جذب است) به عنوان سیگنال تجزیه ای انتخاب شد. اثر پارامترهای مختلف بر روی حساسیت روش مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه و استفاده از روش زمان ثابت، دامنه خطی منحنی کالیبراسیون در گستره 0/20-5/5 میکروگرم بر میلی لیتر اگزالات حاصل شد. حد تشخیص روش برابر 0/050 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی روش برای ده اندازه گیری تکراری غلظت های 0/40، 1/8 و 2/5 میکروگرم بر میلی لیتر اگزالات به ترتیب برابر7/1%، 3/7%و 1/77% به دست آمد. روش ارائه شده برای اندازه گیری اگزالات در نمونه های حقیقی و سنتزی با موفقیت به کار برده شد. در این پایان نامه یک روش جدید برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم کبالت با استفاده از سیستم تزریق در جریان پیوسته با آشکارسازی اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ارائه شده است. به منظور پیش تغلیظ کبالت (II) پلی استایرن اصلاح شده با لیگاند Nو N - بیس ( نفتیلیدن ایمینو) دی اتیلن تری آمین به عنوان جاذب برای سیستم پیش تغلیظ بر- خط کبالت (II) استفاده گردید. یونهای کبالت (II) جذب شده در ستون جاذب پس از شویش به صورت مستقیم به سیستم مه پاش اسپکترومتر جذب اتمی شعله هدایت شد. تمام پارامترهای غلظتی و دستگاهی بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه فاکتور پیش تغلیظ برای حجم 10/0 میلی لیتر از نمونه پیش تغلیظ 110 به دست آمد. دامنه خطی منحنی کالیبراسیون در گستره 0/080 - 0/0010 و 0/040 - 0/00030 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب برای حجمهای پیش تغلیظ 10/0 و 20/0 میلیلیتر از نمونه حاصل شد. حد تشخیص روش برای کبالت 0/78 و 0/29 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای حجمهای پیش تغلیظ 10/0 و 20/0 میلی لیتر به دست آمد. این روش برای پیش تغلیظ و اندازه گیری کبالت (II) در نمونه های آب لوله کشی و آب چشمه با دقت و صحت بالایی به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اگزالات #سینتیک #کریستال ویولت #اسپکتروفتومتری #کبالت (II) #پیش تغلیظ بر- خط #اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)