پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
طاهره زرنوشه فراهانی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش ساده و حساس برای استخراج فاز جامد بر-خط و اندازه گیری مقادیر بسیار کم کبالت (II) با استفاده از روش تزریق در جریان کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای ارائه شده است. در این روش پلی ونیل کلرید اصلاح شده با لیگاند 3-(2- تیازولیل آزو)-2،6-دی آمینو پیریدین (TADAP) در 6/5= pH به منظور بازداری بر-خط کبالت (II) مورد استفاده قرار گرفت. کبالت بازداری شده در ستون بوسیله هیدروکلریک اسید 1/0 مولار شسته و به منظور اندازه گیری مستقیمأ وارد مه پاش دستگاه جذب اتمی شد. به منظور بررسی پیش تغلیظ کمی و اندازه گیری کبالت (II) متغیرهای شیمیایی و دستگاهی موثر بر روی حساسیت روش در سیستم طراحی شده بهینه سازی شدند و تأثیر یون های مختلف نیز بر روی اندازه گیری بر-خط کبالت بررسی شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 150-2 میکروگرم بر لیتر خطی است. مقدار حد تشخیص و فاکتور پیش تغلیظ برای پیش-تغلیظ حجم 10/0 میلی لیتر از نمونه، به ترتیب 1/3 میکروگرم بر لیتر و 40 بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 6 اندازه گیری تکراری کبالت (II) در سطح غلظتی 0/01، 0/05، 0/10 و 0/14 میلی گرم بر لیتر به ترتیب 5/2%، 3/0%، 1/8% و1/8% است. تأثیر سایر گونه های مزاحم موجود در بیشتر نمونه های حقیقی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای #استخراج فاز جامد #کبالت (II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)