پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امین پور بهرامیان [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد مشاور]
چکیده: یک روش سریع و بسیار حساس با صحت خوب برای پیش تغلیظ و اندازه گیری بر- خط مقادیر ناچیز کادمیوم(II) کوپل شده با اسپکترومتری جذب اتمی شعله پیشنهاد شده است. با عبور نمونه های آبی از ستون پر شده با پلی وینیل کلرید اصلاح شده با 3- (2-تیازولیل آزو)-2،6- دی آمینو پیریدین (TADAP)، یون های کادمیوم (II) بر روی آن جذب می شوند. سپس یون های کادمیوم(II) بازداری شده توسط هیدروکلریک اسید 1/0 مولار به عنوان شوینده، شسته شد. پارامترهای موثر مختلف مانند pH، نوع و غلظت شوینده جهت شستن یون های کادمیوم(II) از روی جاذب، سرعت جریان نمونه و شوینده مطالعه گردید. محدوده ی خطی روش برای 10 میلی لیتر نمونه، 40-2/0 میکروگرم بر لیتر بدست آمد. حد تشخیص روش 0/7 میکروگرم بر لیتر و درصد انحراف استاندارد نسبی برای 7 بار اندازه گیری تکراری نمونه های با غلظت 5/00، 9/00 و 25/0 میکروگرم بر لیتر به ترتیب، 4/08، 3/26 و 0/8 درصد بدست آمد. فاکتور غنی سازی و فرکانس نمونه برداری برای نمونه با حجم 10 میلی لیتر، به ترتیب 52 و 9 نمونه بر ساعت به دست آمد. این روش بطور رضایت بخشی برای تعیین مقادیر ناچیز کادمیوم(II) در نمونه های آب و خاک به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کادمیوم(II) #استخراج فاز جامد #جذب اتمی شعله ای #3-(2- تیازولیل آزو) 6 #2- دی آمینو پیریدین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)