پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ملیحه شهنما [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، یک حسگر نوری برای اندازه گیری گلوتاتیون ارائه شده است. این حسگر نوری با تثبیت واکنشگر 1-(2-تیازولیل آزو)-2-نفتول (TAN) روی غشای تری استیل سلولز و به دنبال آن، تشکیل کمپلکس بین یون های پالادیوم (ΙΙ) با واکنشگر تثبیت شده در سطح حسگر، آماده می شود. پاسخ حسگر براساس واکنش میان گلوتاتیون و کمپلکس Pd-TAN تشکیل شده بر روی سطح حسگر می باشد. کاهش جذب کمپلکس Pd-TAN در حضور گلوتاتیون به صورت اسپکتروفتومتری در طول موج 660 نانومتر اندازه گیری و به عنوان سیگنال تجزیه ای استفاده شد. اثر متغیر های مهم بر روی حساسیت حسگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و این متغیر ها بهینه شدند. در شرایط بهینه و در زمان های پاسخ 10، 15، 20 و 25 دقیقه منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 22/0 – 1/50 میلی گرم بر لیتر گلوتاتیون خطی بوده و حد تشخیص روش ( 3 = S/N ) در این زمان های پاسخ به ترتیب 1/30، 0/90، 0/74 و 0/59 میلی گرم بر لیتر گلوتاتیون می باشد. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری در غلظت-های 2/50، 10/0 و 20/0 میلی گرم بر لیتر گلوتاتیون در زمان 15 دقیقه، به ترتیب 8/80، 7/60 و 3/60 درصد می باشد. هم چنین، حسگر پیشنهادی تکرارپذیری و تکثیرپذیری مناسبی نشان داد. در نهایت، این روش برای اندازه گیری گلوتاتیون در نمونه-های حقیقی شامل آب و سرم خون انسان با موفقیت به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر نوری #اسپکتروفتومتری #گلوتاتیون #تری استیل سلولز #1-(2-تیازولیل آزو)-2-نفتول #پالادیوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)