طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1383
پدیدآورندگان:
منصور عرب چم جنگلی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این پروژه روش اسپکتروفتومتری ساده بر اساس تشکیل کمپلکس کبالت، نیکل و پالادیم با استفاده از ۱- (‎۲-پیریدل آزو)-‎۲- نفتول (PAN‎)در محیط مایسلی توین - ‎۸۰قرار دارد.تمام متغیرهای موثر بر حساسیت روش بررسی و بهینه گردید و در شرایط بهینه محدوده خطی برای اندازه گیری کبالت، نیکل و پالادیم به ترتیب برابر با ۰/۱-۱۰/۰، ۵۰/۰-۰۵۰/‎۰و ۰/۴-۰۵۰/‎۰میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمده است.ماتریس کالیبراسیون با اندازه گیری جذب ‎۲۱ محلول به صورت مخلوط سه تایی حاوی کبالت، نیکل و پالادیمبا ترکیب غلظتی متفاوت، در ناحیه طیفی ۷۰۰-‎۲۵۰ نانومتر تهیه گردید... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کبالت #پیریدل آزو #نفتول #اسپکتروفتومتری #ماتریس کالیبراسیون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)