پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
صفورا کاویان [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از کار تحقیقی حاضر طراحی و ساخت یک حسگر نوری جدید برای اندازه گیری یون پالادیوم (II) می باشد. برای ساخت این حسگر، واکنشگر 1- (2- تیازولیل آزو) -2- نفتول روی فیلم پلیمری تری استات سلولز تثبیت گردید. پالادیوم (II) با لیگاند تثبیت شده روی سطح فیلم در محیط اسیدی 2-^10×1/0 مولار هیدروکلریک اسید، کمپلکس تشکیل می دهد و میزان جذب در طول موج 660 نانومتر افزایش یافته که این افزایش با غلظت یون پالادیوم (II) متناسب است. رابطه بین اختلاف جذب و غلظت پالادیوم (II) در محدوده ی غلظتی 4-^10×6/2 -^6-10×7/4 مولار خطی است. حد تشخیص روش برابر با 6- ^10 ×3/26 مولار ( معادل 0/35 میلی گرم بر لیتر ) با زمان پاسخ 10 دقیقه است. این حسگر با قرار گرفتن داخل محلول اتیلن دی آمین به مدت 4 ثانیه و سپس قرار گرفتن در داخل محلول TAN با غلظت 3- ^10 ×1/0 مولار به مدت 5 ثانیه تا 15 مرتبه قابل بازیابی است. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری غلظت های 6-^10×7/5، 5-10×8/5 و 4-^10×2/2 مولار پالادیوم (II)، به ترتیب %7/3، %8/4 و %5/2 بدست آمد. این حسگر تکرار پذیری و تکثیر پذیری مناسبی را نشان داده و زمان عمر آن 6 هفته می باشد. حسگر ارائه شده از گزینش پذیری خوبی برخوردار است و اکثر آنیونها و کاتیونها در اندازه گیری پالادیوم مزاحمت ندارند. همچنین حسگر ارائه شده، برای اندازه گیری پالادیم (II) در نمونه های آلیاژی سنتزی و آب شهر با موفقیت به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر نوری #اسپکتروفتومتر #1-(2- تیازولیل آزو) -2- نفتول #پالادیم (II)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)