پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهیر اسدی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این کار تحقیقی ساخت و تعیین خصوصیات یک حسگر نوری جدید برای اندازهگیری مقادیر نا‌‌چیز یون‌‌های سرب (ІІ) میباشد. برای ساخت این حسگر، واکنشگر2-(5-برمو-2-پیریدیل آزو)-5-(دی اتیل آمینو) فنول روی فیلم پلیمری تری استات سلولز تثبیت گردید. سازو‌‌کار اندازهگیری بر اساس تشکیل کمپلکس بین یون‌‌های سرب (ІІ) و واکنشگر تثبیت شده در 7.50=pH میباشد. افزایش مقدار جذب حسگر در طول موج 575 نانو متر به طریق اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد. در شرایط بهینه و در زمان های پاسخ 10، 15، 20 و 25 دقیقه منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 25.0 – 0.50 میلی گرم بر لیتر سرب (ІІ) خطی بوده و حد تشخیص روش ( 3 = S/N ) در این زمان های پاسخ به ترتیب 0.21، 0.12، 0.08 و 0.09 میلی گرم بر لیتر سرب (ІІ) می باشد. این حسگر را می‌‌توان با قرار دادن در محلول 0.010 مولار هیدروکلریک اسید به مدت 5 ثانیه تا 9 مرتبه بازیابی کرد. . انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه-گیری تکراری در غلظت های 2.50، 10.0 و 20.0 میلی گرم بر لیتر سرب (ІІ) در زمان 15 دقیقه، به ترتیب4.0%، 2.0% و 0.98% به دست آمد. این حسگر دارای تکرار پذیری و تکثیر پذیری مناسب بوده و زمان عمر آن برابر 3 هفته می‌‌باشد. حسگر ارائه شده برای اندازه‌‌گیری سرب (ІІ) در نمونه‌‌های آب شهر با موفقیت به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر نوری #اسپکتروفتومتری #سرب (ІІ) #تری استیل سلولز #2-(5-برمو-2-پیریدیل آزو)-5-(دی اتیل آمینو) فنول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)