پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سعید رؤفیان [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این کار تحقیقی ساخت و تعیین خصوصیات یک حسگر نوری جدید برای اندازه گیری مقادیر نا چیز یون های روی (ІІ) می باشد. برای ساخت این حسگر، واکنشگر 1-(2-تیازولیل آزو)-2-نفتول روی فیلم پلیمری تری استات سلولز تثبیت گردید. سازو کار اندازه گیری بر اساس تشکیل کمپلکس بین یون های روی (ІІ) و واکنشگر تثبیت شده در 8/00=pH می باشد. افزایش مقدار جذب حسگر در طول موج 580 نانو متر به طریق اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. تحت شرایط بهینه یون های روی (ІІ) در دامنه غلظتی 5-^10×7/0–6-^10×2/0 مولار با حد تشخیصی برابر 7-^10×9/0 مولار و زمان پاسخی برابر 12 دقیقه، قابل اندازه گیری هستند. این حسگر را می توان با قرار دادن در محلول 0/010 مولار هیدروکلریک اسید به مدت 20 ثانیه تا 17 مرتبه بازیابی کرد. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری غلظت های 6-^10×4/0، 5-10×2/0 و 5-10×5/0 مولار روی (ІІ) به ترتیب %8/4، %7/3 و %9/2 به دست آمد. این حسگر دارای تکرار پذیری و تکثیر پذیری مناسب بوده و زمان عمر آن برابر 6 هفته می باشد. حسگر ارائه شده برای اندازه گیری روی (ІІ) در نمونه های آب شهر، موی سر و شربت خوراکی با موفقیت به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر نوری #جذب #1-(2-تیازولیل آزو)-2-نفتول #روی (ІІ)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)