پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سید هادی نوری [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه پنج لیگاند مشتق شده از واکنش 2-آمینو تیو فنل با بنزآلدهیدهای استخلافی در حلال اتانول تهیه شد، سپس کمپلکس های Cu(I) هر لیگاند در حلال استونیتریل تهیه شد. شناسایی این لیگاند ها وکمپلکس ها به کمک آنالیز عنصری، هدایت سنجی، طیف سنجی IR، 1H-NMR، 13C-NMR، جرمی و ICP انجام گرفت. این لیگاند ها چهار دندانه هستند و از طریق اتمهای N و S به یون فلزی کئوردینه شده و کمپلکس های پایداری را ایجاد می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بنزآلدهید #2-آمینو تیو فنل #1و2- بیس(2-آمینو تیو فنیل) اتان #2- نیترو بنزآلدهید # #طیف سنجی #یون فلزی مس(I) #لیگاند چهار دندانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)