پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سیده سمیه حسینی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]، ناصر فرخی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه لیگاند باز شیف مشتق شده از واکنش 2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزآلدهید با 1 و 2- بیس (2-آمینو تیو فنیل) اتان با نسبت مولی 2 به 1 در حلال اتانول تهیه شد. سپس کمپلکس های آهن(III)، کبالت(II) و مس (II)این لیگاند باز شیف نیز سنتز شد. شناسایی این لیگاند و کمپلکس های آن به کمک آنالیز هدایت سنجی، طیف بینی های IR، 1H-NMR و 13C-NMRو طیف جرمی انجام گرفت. این لیگاند باز شیف شش دندانه از طریق اتم های O، N و S به یون فلزی کئوردینه شده و کمپلکس های پایداری ایجاد می کند. لیگاند درشت حلقه و کمپلکس های آن مورد سنجش رفتار ضد میکروبی قرار گرفتند. کمپلکس های آهن(III) و مس (II)رفتار ضد میکروبی در مقابل E.amylovera ، X. citri ، E. coli و M. phaseolina دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#2-هیدروکسی-3-متوکسی بنزآلدهید #1و2- بیس(2-آمینو تیو فنیل) اتان #طیف بینی IR #NMR # #فعالیت ضد باکتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)