پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حسین صالحی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه ابتدا از واکنش 2-آمینوتیوفنل در مجاورت 1و2-دی برمواتان با دی پیکولینیک اسید در حلال متانول،[لیگاندS',S -بیس(2-آمینوتیوفنوکسی)-2و6-پیریدین دی کربوکسیلات اتان (L1)] سنتز و سپس کمپلکس های این لیگاند با یون های +Mn2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Cu2+ , Zn2 ساخته شدند. [L1=S,S'-bis(2-Amino thiophenoxy)-2,6-pyridine dicarboxylate ethane] همچنین از واکنش 2-آمینوتیوفنل با دی پیکولینیک اسید در حلال متانول، لیگاند [ N',N-بیس(2-تیوفنل)-2و6-پیریدین دی کربوکسامید(L2)] تهیه شد. [L2=N,N'-bis(2- thiophenol)-2,6-pyridine dicarboxamide] کمپلکس های این لیگاند نیز با یونهای +Mn2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Cu2+ , Zn2 سنتز شدند. شناسایی این دو لیگاند و کمپلکسهای آن ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روش آنالیز عنصری، هدایت سنجی، طیف بینی IR ، 1HNMR، 13CNMR، UV-Vis و طیف جرمی انجام گرفت. لیگاند های L1 وL2 بعنوان لیگاندهای چهار دندانه و پنج دندانه از طریق اتم های دهنده S , O ,N خود به یون های فلزات واسطه کئوردینه شده و ساختار های مختلف و پایداری تشکیل دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دی پیکولینیک اسید #2-آمینوتیوفنل #1و2-دی برمواتان #لیگاند چهار دندانه #لیگاند پنج دندانه #طیف بینی #یون های فلزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)