پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فائزه عرب اسدی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، کامپوزیت پلیمری گرافن اکسید- پلی اکریلیک اسید (GO-PAA) به روش درجا تهیه شد. کامپوزیت تهیه شده به عنوان جاذب در فرآیند جذب یون کادمیم(ll) از محلول آبکی استفاده گردید. کامپوزیت GO-PAA، به وسیله روش های متداول نظیر طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FT-IR) و طیف سنجی رامان (Raman) شناسایی شد. فرآیند جذب یون کادمیم(ll) به وسیله کامپوزیت GO-PAA و عوامل موثر بر فرآیند جذب نظیر pH، مقدار جاذب مصرفی، غلظت محلول کادمیم، زمان تماس و دما مورد بررسی قرار گرفت. درصد جذب و ظرفیت جاذب برای یون کادمیم(ll) با غلظت ppm 40، زمان تماس 10 دقیقه ، 0/6 pH = و 020/0 گرم از جاذب GO-PAA، به ترتیب برابر با 72/92 % و mg⁄g 67/117 بدست آمد. سینتیک فرآیند جذب، با استفاده از داده-های ظرفیت جاذب نشان داد که از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می کند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرافن اکسید #پلی آکریلیک اسید #کامپوزیت پلیمری #کامپوزیت گرافن اکسید - پلی اکریلیک اسید #جذب یون کادمیم(ll)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)