پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
عصمت محمدی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، نانوکامپوزیت نقره - گرافن اکسید کاهش یافته (Ag/RGO) با استفاده از عصاره عناب در نقش کاهنده و پایدار کننده تهیه شد. از گرافن اکسید کاهش یافته به عنوان بستر به دلیل مساحت سطح بالا و پایداری شیمیایی استفاده گردید. نانوکامپوزیت Ag/RGO به وسیله روش های متداول نظیر طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، الگوی پراش پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، طیف سنجی مرئی - ماوراء بنفش (UV-Vis) و طیف سنجی رامان (Raman) شناسایی شد. رفتار فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت Ag/RGO در تخریب رنگ ردآمین بی در محلول آبی و هم چنین عوامل موثر بر آن نظیر غلظت رنگ ردآمین بی، مقدار نانوکامپوزیت Ag/RGO و pH محلول، مورد بررسی قرار گرفت. تخریب فتوکاتالیزوری 100 میلی لیتر محلول ردآمین بی با غلظت ppm 1، توسط 20 میلی گرم نانوکامپوزیت Ag/RGO در pH برابر با 6، طی 45 دقیقه به طور کامل انجام گرفت که بیشترین درصد تخریب ردآمین بی برابر با 91/34 درصد بود. همچنین مشخص شد که سرعت تخریب از سینتیک مرتبه اول تبعیت می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عصاره عناب #نانو کامپوزیت نقره - گرافن اکسید کاهش یافته #فتوکاتالیزور #ردآمین بی #گرافن اکسید کاهش یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)