پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
ملیکا عنابی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]
چکیده: زمینه و هدف: سندرم متابولیک شامل مجموعه‌ای از مشکلات از جمله افزایش فشارخون، قند خون بالا، چربی بیش از حد در اطراف کمر و میزان غیرطبیعی کلسترول وتری گلیسیرید است که با هم اتفاق می‌افتد و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، سکته مغزی و بیماری دیابت را در فرد افزایش می‌دهد. یافته‌های علمی بیان می‌کنند که تمرینات پیلاتس تأثیر مثبتی بر این عوامل دارند، بااین‌حال استفاده از داروهای گیاهی می‌تواند، مشکلات مربوط به سندرم متابولیک پیشگیری یا آن‌ها را کاهش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مصرف عصاره عناب بر شاخص‌های سندرم متابولیک در زنان میانسال بود. روش‌شناسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده در ۴ گروه شامل گروه مداخله (گروه تمرینات پیلاتس، گروه عصاره عناب، گروه تمرینات پیلاتس با عصاره عناب) و گروه کنترل با تعداد ۴۰ نفر زن میانسال یائسه ۴۰ تا ۶۰ ساله است که به‌صورت تصادفی ساده در چهار گروه مساوی، با تعداد ۱۰ نفر تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی پیلاتس که تمرینات منتخب پیلاتس انجام می‌شد و هر جلسه تمرینی ۶۰ دقیقه طول می‌کشید، شرکت داشتند. تعداد حرکات از ۸ تکرار شروع شد و در جلسات آخر به ۱۲ تکرار رسید. همچنین شدت تمرینات پیلاتس در مرحله گرم‌کردن و سردکردن ۹ تا ۱۰ RPE و در مرحله تمرینات اصلی ۱۴ تا ۱۶ RPE بود. آزمودنی‌های گروه عصاره عناب به مدت دو ماه متوالی روزانه ۲۰۰ میلی‌گرم به‌ازای کیلوگرم وزن بدن پودر عناب را به همراه یک لیوان آب مصرف کردند. گروه تمرین همراه با عصاره عناب، هم در برنامه تمرینی پیلاتس شرکت کردند و هم مصرف عصاره عناب را داشتند. درحالی‌که در گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای صورت نگرفت، تنها در ابتدا و انتهای کار آزمایش خونی دادند. برای گردآوری داده‌ها که شامل اندازه‌گیری فشارخون، دور کمر و فاکتورهای خونی: LDL ، HDL ، تری گلیسیرید، کلسترول تام، تری‌گلیسرید، قند خون ناشتا بود،متغیرهای خونی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss25 انجام شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. برای آمار توصیفی با کمک میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های اعضای نمونه بررسی شد و از آمار استنباطی، کلموگروف - اسمیرنوف، آزمون تی وابسته و از آزمون آنالیز واریانس تک راهه (ANOVA) برای نشان‌دادن تفاوت بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نشان داد که میانگین LDL ، HDL، TG ، فشارخون دیاستولی و دور کمر بین گروه‌ها معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که انجام تمرینات پیلاتس با مصرف عصاره عناب در کاهش دور کمر، بهبود فشارخون و نیمرخ لیپیدی مؤثر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکمل عصاره عناب #تمرین پیلاتس #سندرم متابولیک #زنان میانسال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)