پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ملیحه آسیابان سیوکی [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]، حمید کلالیان مقدم [استاد مشاور]
چکیده: هدف از تحقیق حاضر، تأثیر ۸ هفته تمرین باکش به همراه مصرف مکمل سیاه‌دانه بر سطوح آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در زنان دارای اضافه‌وزن بود. روش: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی و شامل پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه آماری این پژوهش را زنان دارای اضافه وزن، با میانگین سنی (۶/۱+-۳۴/۴۱ سال) و شاخص توده بدنی ( Kg/m۲ ۲۹/۸۲+-۴/۳۵) تشکیل دادند که به‌صورت تصادفی به ۴ گروه ۱۵ نفری: ۱- تمرین با کش ۲- مکمل سیاه‌دانه ۳- تمرین با کش همراه با مصرف مکمل سیاه‌دانه و ۴- گروه کنترل تقسیم شدند. که به‌صورت تصادفی به ۴ گروه ۱۵ نفری: ۱- تمرین با کش ۲- مکمل سیاه‌دانه ۳- تمرین با کش همراه با مصرف مکمل سیاه‌دانه و ۴- گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه‌های خون قبل از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت پس از اتمام تمرینات در وضعیت ناشتا جمع‌آوری شد. گروه ۱ تمرینات با کش را به مدت ۸ هفته که شامل ۶ جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت یک ساعت (۱۰ دقیقه گرم کردن، ۴۰ دقیقه انجام تمرینات اختصاصی و ۱۰ دقیقه سرد کردن) بود، انجام دادند. گروه ۲ روزانه یک عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی‌گرمی مکمل سیاه‌دانه را در یک نوبت،۳۰ دقیقه قبل از وعده غذایی نهار به مدت ۸ هفته مصرف نمودند. گروه ۳ نیز تمرینات با کش را مدت ۸ هفته که شامل ۶ جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت یک ساعت (۱۰ دقیقه گرم کردن، ۴۰ دقیقه انجام تمرینات اختصاصی و ۱۰ دقیقه سرد کردن) بود، به همراه مصرف روزانه یک عدد کپسول ۱۰۰۰ میلی‌گرمی مکمل سیاه-دانه در یک نوبت،۳۰ دقیقه قبل از وعده غذایی نهار انجام دادند. گروه ۴ به عنوان گروه کنترل عدم فعالیت و مصرف دارونما را انجام دادند. نمونه‌های خون قبل از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت پس از اتمام تمرینات در وضعیت ناشتا جمع‌آوری شد. نمونه خون قبل و بعد از پروتکل عملی گرفته شد. از آزمون T وابسته برای ارزیابی تفاوت درون گروهی، آزمون ANOVA برای ارزیابی تفاوت بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی هم برای تشخیص گروه‌هایی که در آزمون ANOVA تفاوت ایجاد کرده بودند، سطح معناداری P<۰/۰۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها در مقایسه درون گروهی نشان داد، سطح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در گروه‌های ۱ (۰/۰۳۹=P)و ۲ (P=۰/۰۴۰) و ۳ (P=۰/۰۴۰)، سطح سرمی گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-PX) در گروه ۳ (P=۰/۰۲۹)، استقامت عضلات شکمی در گروه ۳ (P=۰/۰۰۲)، بعد از مداخله افزایش معناداری یافته است. همچنین کاهش معنی داری درصد چربی بدن در مقایسه درون گروهی بعد از مداخله در گروه ۳ (P=۰/۰۱۴)، و کاهش معنی داری شاخص BMI در گروه ۳ (P=۰/۰۳۶) مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد، استفاده از کش به همراه مصرف مکمل سیاه‌دانه محرک مناسبی برای مقابله با رادیکال های آزاد در زنان مبتلا به اضافه‌وزن هست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرینات با کش #مکمل سیاه دانه #سوپراکسید دیسموتاز #گلوتاتیون پراکسیداز #زنان #آنزیم های آنتی اکسیدان واضافه وزن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)