پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد بروغنی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، عادل دنیایی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر تمرینات والیبال، بسکتبال و فوتبال بر ترکیب بدن و عوامل منتخب آمادگی جسمانی نوجوانان تمرین کرده 14تا 17ساله بود. برای این منظور، از بین ورزشکاران 14 تا 17 ساله شاغل در سه رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال و والیبال در شهر سبزوار 75 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. قبل از اجرای آزمون های آمادگی جسمانی، اندازه های آنتروپومتریک گرفته شد. سپس آزمون های آمادگی جسمانی شامل آزمون پرش طول جفت، آزمون پرش عمودی سارجنت، آزمون دراز و نشست یک دقیقه ای، آزمون بارفیکس یک دقیقه ای، آزمون 4 در 9 متر، آزمون دوی30 متر و آزمون 20 متر شاتل ران گرفته شد. به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه وآزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. سطح معنی‌داری در این تحقیق p<=0.05 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین هر سه گروه بازیکنان فوتبال، والیبال و بسکتبال در همه ویژگی های آنتروپومتریکی وجود داشت. تفاوت معناداری بین هر سه گروه بازیکنان فوتبال، والیبال و بسکتبال در متغیرهای وزن (p=0.0009)، درصد چربی (p=0.0001)، توده چربی (p=0.0001) و توده بدون چربی (p=0.001) وجود داشت اما هیچ تفاوت معناداری بین هر سه گروه در متغیر شاخص توده بدنی (p=0.17) وجود نداشت. تفاوت معنادار بین هر سه گروه بازیکنان فوتبال، والیبال و بسکتبال فقط در متغیرهای توان بی هوازی بی اسیدلاکتیک (p=0.0001)، سرعت (p=0.02)، چابکی (p=0.04) و توان هوازی (p=0.0001) وجود داشت. در حالی که هیچ تفاوت معناداری بین هر سه گروه در متغیرهای استقامت عضلانی بالاتنه (p=0.2)، استقامت عضلانی شکم (p=0.69) و توان انفجاری پایین تنه (p=0.77) وجود نداشت. مربیان ورزشی می توانند از نتایج پژوهش حاضر برای طراحی برنامه های تمرینی، انتخاب بازیکنان و استعدادیابی در رشته های ورزشی مختلف بهره ببرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوجوانان تمرین کرده #تمرینات والیبال #تمرینات بسکتبال #تمرینات فوتبال #ترکیب بدن #عوامل آمادگی جسمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)