پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه سادات تقی آبادی [پدیدآور اصلی]، عادل دنیائی[استاد راهنما]، فرهاد غلامی [استاد مشاور]
چکیده: مقدمه. تغذیه نامناسب و افزایش رفتارهای بی تحرکی از مشکلات سلامت در حال گسترش در جوامع مختلف است که به طور پنهان، خطر بروز بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی- عروقی، فشار خون، سختی شریانی و دیابت را افزایش میدهد. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف گلوکز متعاقب سه شدت مختلف فعالیت هوازی حاد بر سختی شریانی در دو گروه تمرین کرده و تمرین نکرده در زنان جوان بود. روش شناسی. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با دو گروه تجربی بود و آزمودنی های تحقیق 27 نفر ، شامل 15 نفر از اعضای تیم فوتسال بانوان شهرستان شاهرود بعنوان گروه فعال و 12 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهرود بعنوان گروه غیرفعال با دامنه سنی 18 تا 35 سال تشکیل دادند. در هر جلسه ابتدا سنجش سختی شریانی با استفاده از دستگاه vascular screening device انجام شد و گروه های فعال و غیر فعال در طی 3 جلسه و هر جلسه به مدت 45 تا 120 دقیقه برای سه شدت بصورت متقاطع در تحقیق شرکت کردند. در هر 3 جلسه(دویدن با 25، 65 و 85 درصد ضربان قلب بیشینه) بر روی تردمیل می دوند و بعد از 15 دقیقه از انجام فعالیت، مقدار 75 گرم گلوکز مصرف و پس 15 و 45 دقیقه پس از اتمام مصرف گلوکز، مرحله دوم و سوم اندازه گیری سختی شریانی انجام می‌شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های تحلیل مکرر درون گروهی و بین گروهی و مقایسه دوتایی در سطح معنا داری (05/0P≤) استفاده شد . یافته ها. نتایج تحقیق نشان داد مصرف گلوکز متعاقب سه شدت مختلف فعالیت هوازی حاد برای شاخص اندازه گیری شده CAVI در دو گروه و در دو شدت 25 و 65 درصد از تفاوت معنا داری برخوردار است. بحث و نتیجه گیری. با توجه به نتایج به نظر می رسد الگوی پاسخ دهی افراد تمرین کرده و تمرین نکرده بویژه در شدت های پایین فعالیت به مصرف گلوکز متعاقب فعالیت متفاوت می باشد، لذا نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت هوازی- - سختی شریانی- گلوکز- تمرین کرده -تمرین نکرده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)