پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان جوانشیری قاسم آبادی [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]
چکیده: مکمل آهن منجر به بهبودی دوسیستم هوازی و بی هوازی می‌گردد. باتوجه به اینکه اخیراً روش های جدیدی برای بهبودی سطوح توان هوازی و بی هوازی از قبیل روش های تمرینی تناوبی شدید، ابداع‌شده است و اطلاعات اندک و متناقضی در خصوص تأثیر این نوع تمرین به همراه مصرف مکمل آهن‌بر سطوح توان هوازی و بی هوازی وجود دارد، لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل آهن‌بر سطوح توان هوازی و بی هوازی در فوتسالیست ها می باشد. بدین منظور 27 نفر از فوتسالیست‌هایی که در که سابقه انجام تمرین منظم به مدت 6 ماه را داشتند، به طور داوطلبانه برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند که به چهار گروه تمرین، تمرین+ مکمل، مکمل تقسیم شدند. گروه تمرینی به انجام تمرین تناوبی شدید سه جلسه در هفته و درروزهای زوج به مدت4هفته،پرداختند. گروه مکمل نیز به میزان 100 میلی گرم قرص فروس سولفات دریافت کردند. جهت بررسی تغییرات درون‌گروهی از، روش آماری تی وابسته و جهت بررسی تغییرات بین گروهی از روش تحلیل آماری یک‌راهه استفاده گردید. نتایج بررسی درون‌گروهی تحقیق نشان داد که سطح توان هوازی در گروه تمرین (0.015=p)، گروه تمرین و مکمل (0.004=p) و گروه مکمل (0.003=p) و نیز سطح توان بی هوازی در گروه تمرین (0.002=p)، گروه تمرین و مکمل (0.003=p) و گروه مکمل (0.005=p) بهبود معنی داری یافتند. درحالی‌که نتایج بین گروهی نشان داد که تغییرات سطوح توان هوازی و بی هوازی بین گروه های تحقیق در مرحله پیش آزمون به ترتیب (0.819=p) و (0.761=p) و نیز در مرحله پس‌آزمون به ترتیب (0.246=p) و (0.061=p) تفاوت معنی‌داری نداشت. درمجموع با توجه به پژوهش حاضر، می توان اظهار نمود که یک دوره تمرین تناوبی شدید و نیز مصرف همزمان مکمل آهن منجر به بهبود سطوح توان هوازی و بی‌هوازی در فوتسالیست ها می‌گردد. لذا توجه مربیان و ورزشکاران به این متغیرها جهت بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران اهمیت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرین تناوبی شدید #مکمل آهن #توان هوازی #توان بی هوازی #فوتسالیست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)