پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
راضیه انصاری [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]، علی اصغر مازنی [استاد مشاور]
چکیده: هدف: مقایسه ی تأثیر تمرین هوازی پیشرونده و مصرف مکمل کاسنی، بر سطوح آنزیم های کبدی(ALT،AST) سرم بیماران مبتلا به NAFLD بود. روش شناسی: 30 بیمار NAFLD با دامنه ی سنی 25 تا 60 سال، به طور تصادفی به سه گروه: 1)تمرین هوازی پیشرونده و مکمل کاسنی(10نفر)، 2)تمرین هوازی پیشرونده و دارونما(10 نفر) و 3)مکمل کاسنی(10نفر) تقسیم شدند. عصاره اتانولی ریشه کاسنی(100ml/g0/5و دوبار در روز، به مدت هشت هفته، 7.5 صبح و 2 بعد از ظهر) مصرف کردند، برنامه تمرین هوازی پیشرونده به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه اجرای حرکات ایروبیک، با 55 درصد ضربان قلب بیشینه در هفته اول شروع و به تدریج با پیشرفت برنامه تمرینی به 70 درصد ضربان قلب بیشینه رسید. برای تعیین چگونگی توزیع داده ها از آزمون شاپیرویلک استفاده شد. آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم، پیش و پس از مداخله اندازه گیری و نتایج با استفاده از تی استیودنت همبسته و مستقل در سطح معنی داری 0/05>P آزمایش شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که بعد از 8 هفته تمرین هوازی پیشرونده همراه مکمل کاسنی، تمرین هوازی پیشرونده و دارونما سطوح آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم بیماران کبد چرب غیر الکلی کاهش معنا داری را نشان داد(0/05 >P)، مصرف 8 هفته ای مصرف مکمل کاسنی بر سطح آسپارتات آمینوترانسفراز کاهش معناداری وجود دارد(0/05 >P)، مصرف 8 هفته ای مصرف مکمل کاسنی بر سطح آلانین آمینوترانسفراز کاهش معناداری وجود ندارد(0/05 <P). مقایسه میان گروهی، تفاوت معناداری را در سطوح آمینوترانسفراز های سرم نشان داد. نتیجه گیری: برنامه ی تمرین هوازی پیشرونده توأم. با مصرف مکمل کاسنی در مقایسه با دو گروه(تمرین هوازی پیشرونده و دارونما، مکمل کاسنی) با کاهش ALT و AST سرم تأثیر بهتری بر پیشگیری، کنترل و درمان بیماری NAFLD داشت، برنامه تمرین هوازی پیشرونده و دارونما تأثیر مطلوب تری بر کاهش ALT و AST سرم مبتلایان به NAFLD نسبت به گروه مکمل کاسنی داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرین هوازی پیشرونده #مکمل کاسنی #آلانین آمینوترانسفراز #آسپارتات آمینوترانسفراز #کبدچرب غیر الکلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)