پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
روناک لطیف نژاد [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، وحید تادیبی [استاد راهنما]
چکیده: هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی آثار حاد فعالیت هوازی وهیپوکسی تناوبی برسطوح نیتریک اکساید، فشار خون و ارتباط آن ها با شاخص های عملکردی ریوی در مبتلایان به آپنه بود. بنابراین11مرد مبتلا به آپنه انسدادی خواب (24.10+_54.24سال)که داوطلب شرکت در مطالعه بودند، بطور تصادفی در روزهای جداگانه با اختلاف دست کم سه روز یک وهله تمرین هوازی و یک وهله هیپوکسی تناوبی را اجرا کردند. تمرین هوازی شامل 40 دقیقه دویدن روی نوار گردان با شدت 70 درصد ضربان قلب ذخیره بود. در وهله هیپوکسی تناوبی، 5 دقیقه هوای هیپوکسی، ( %11)اکسیژن و 5 دقیقه هوای نورموکسی،(هوای اتاق)بطور متناوب به مدت یک ساعت در حالت نشسته استنشاق شد. سطوح سرمی نیتریک اکساید، فشار خون وشاخص های عملکرد ریوی (FVC,FEV1,FEV1/VC,TV,PEF) در پیش آزمون وپس آزمون اندازه گیری شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد برا اساس این آزمون پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها، ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد و در صورت لزوم از آزمون tهمبسته برای مقایسه نتایج بررسی تفاوت درون گروهی استفاده شد. همچنین جهت بررسی ارتباط بین تغییرات موردنظر در برخی متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. عملیات انجام شده با استفاده از 22spss و سطح معناداری آماری کمتر از5 درصد در نظر گرفته شد.پس از مداخله، افزایش در میزان نیتریک اکساید در هر دو گروه مشاهده شد که این افزایش در فعالیت هوازی معنی دار بود 0.05>p . همچنین در سطوح فشار خون سیستولی، کاهش معنی دار در زمان های 40،50و60دقیقه پس از فعالیت هوازی وکاهش غیر معنی دار در سایر زمان ها ودر فشار خون دیاستولی مشاهده شد .این در حالیست که تغییر معنی دار شاخص های عملکرد ریه در هیچ کدام از مداخله ها مشاهده نشد 0.05<p. بین کاهش فشار خون سیستولی دقیقه50 در تمرین هوازی وشاخص PEFطی نیم ساعت P=0.046 ویک ساعت P=0.036 پس از تمرین، ارتباط مثبت ومعنی داری مشاهده شد. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که یک جلسه تمرین هوازی نسبت به فعالیت هیپوکسی تناوبی، نیتریک اکساید و فشار خون سیستولی را در مبتلایان به آپنه انسدادی خواب بهبود میبخشد از این رو به لحاظ کاربردی به نظر میرسد 40 دقیقه تمرین هوازی با شدت 70 درصد ضربان قلب ذخیره، عامل مهمی در پاسخ به نیتریک اکساید وفشارخون است ومحدودیت اجرایی کمتری در مقایسه با تمرین منظم دارد و در عین حال اهدافی را که از تمرین منظم انتظار می رود برآورده می سازد وبرای طیف وسیعتری از مردم از جمله افراد غیر فعال، ضعیف، بیمار ومسن قابل اجراست .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیتریک اکساید #تمرین حاد هیپوکسی تناوبی #فشار خون #تمرین حاد هوازی #آپنه #عملکرد ریه #هیپوکسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)