پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فرزانه لعل رودی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]، رسول رئیسی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده: زمینه و اهداف: بیماری کبدچرب غیرالکلی (NAFLD) یک مشکل سلامتی روبه گسترش در جهان است. بنابراین این پژوهش باهدف تعیین تاثیر هشت‌هفته تمرین پیلاتس و مصرف مکمل عناب بر محتوای چربی‌کبد، آنزیم‌های کبدی و شمارش پلاکتها در زنان مبتلا به کبدچرب غیرالکلی انجام شد. روش‌مطالعه: مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی و توزیع تصادفی نمونه‌ها می‌باشد که به شکل پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. 40 زن میانسال مبتلا به NAFLD به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به چهار گروه‌مساوی تقسیم شدند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از پایان مداخله، سنجش آنزیم‌های‌کبدی و شمارش پلاکت‌ها و سونوگرافی به‌منظور تعیین درجه کبدچرب انجام شد. تمرینات پیلاتس با تواتر سه‌جلسه در هفته و به‌مدت هشت‌هفته بود. گروه فقط مکمل عناب و گروه تمرین پیلاتس و عناب روزانه میزان g/kg4/0 عناب صبح و عصر مصرف کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری کولموگروف – اسمیرنوف، آنووا یک‌طرفه و تی‌وابسته در سطح معناداری 05/0>P تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: سطوح AST، شمارش پلاکت‌ها،WHR و محتوای چربی‌کبد در گروه‌های تمرین پیلاتس، عناب و تمرین پیلاتس به همراه عناب به‌طور معنی‌داری نسبت به پیش‌آزمون و همچنین در مقایسه با گروه کنترل تغییر یافت (05/0>P). نتیجه‌گیری: فعالیت ورزشی به خصوص تمرینات پیلاتس به‌همرا مصرف عناب می‌تواند باعث کاهش غلظت سرمی آنزیم‌های‌کبدی، کاهش محتوای چربی‌کبد و افزایش تعداد پلاکت‌های خون شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : تمرین‌پیلاتس #محتوای چربی‌کبد #آنزیم‌های‌کبدی #شمارش پلاکت‌ها #کبدچرب‌غیرالکلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)