پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
حسین مرادی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]
چکیده: زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلیک طیف وسیعی از بیماری مزمن کبدی در سطح جهان است که شیوع آن با زندگی شهری و بی تحرکی و در نهایت چاقی افراد در حال افزایش است هدف از این تحقیق مقایسه اثر تمرینات هوازی با ویتامین Eبر روی کبد چرب غیر الکلیک دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود بود مواد و روشها: بدین منظور 1BMI(شاخص توده بدنی ) و WHR2(نسبت دور کمر به باسن )تعداد 2028 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اندازه گیری شد.تعداد 107 نفر BMIبالای 30و WHRبیش از 9/0 داشتند که از این تعداد 44 نفر حاضربه همکاری و وارد مطالعه جهت بررسی احتمال داشتن کبد چرب با استفاده از سونوگرافی و اندازه گیری آزمایشات خونی و آنزیمهای کبدی (ALTوAST )شدند. سونوگرافی توسط متخصص رادیولوژیست واحدی انجام و در صورت وجود نمای کبد چرب درجه بندی (GRADING) طبق تعاریف بین المللی و استاندارد صورت گرفت پس از آن افراد جهت اندازه گیری آزمایشات خونی AST/ALT/HDL/LDL/CHOL/TG/FBS) به آزمایشگاه واحدی فرستاده شدند میانگین سنی افراد 7/15 سال بود از این تعداد همگی دارای کبد چرب بودند سپس بطور تصادفی به 4 گروه 11 نفری تقسیم شدند 1- گروه تمرین هوازی با کنترل رژیم غذایی 2- گروه ویتامین E با کنترل رژیم غذایی 3- گروه تمرین هوازی+ ویتامین E با کنترل رژیم غذایی 4- گروه رژیم غذایی. پروتکل هشت هفته مداخله برای هر گروه تعریف شد . 1-گروه تمرین هوازی با کنترل رژیم غذایی: 3جلسه در هفته و هر جلسه بمدت 30 تا 45 دقیقه با شدت فعالیت 60 تا 75 % حداکثر ضربان قلب بر روی تریدمیل و رژیم غذایی برابر با متابولیسم پایه 1800 تا 2400 کالری در روز بصورت خود اظهاری به فعالیت پرداخته 2-گروه ویتامین E با کنترل رژیم غذایی :روزانه 400میلی گرم ویتامین E خوراکی مصرف و رژیم غذایی مانند گروه اول3-گروه تمرینات هوازی و ویتامین E ورژیم غذایی : تمرین هوازی و رژیم غذایی مشابه گروه اول و مصرف ویتامین E با دوز روزانه 400 میلی گرم 4- گروه رژیم غذایی: رعایت رژیم غذایی برابر با متابولیسم پایه بین 1800 تا 2400 کالری در روز بصورت خود اظهاری . شاخصهای تن سنجی و آزمایشگاهی بصورت پیش و پس از هشت هفته مداخله اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از روشهای آماری آزمون T جفتی در مقایسه درون گروهی و واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروهی در سطح معنی داری 0/05 > P آزمایش شدند یافته ها : نتایج این پژوهش نشان داد در مقایسه درون گروهی در گروه یک اختلاف متغیرهای وزن،BMI،WHR،TG،CHOL و تجمع چربی کبدی معنی دار و در متغیرهای FBS، LDL،HDL، ALT و AST اختلاف معنی دار نبود. در گروه دوم متغیرهای TG، ALT و تجمع چربی کبدی کاهش معنی دار بود و در متغیرهای وزن ،BMI، FBS ، LDL ،HDL ، AST ،WHRوCHOL کاهش معنی دار نبود و در گروه سوم اختلاف پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای وزن ،BMI ، WHR و تجمع چربی کبدی معنی دار و در متغیرهای FBS ،TG ، CHOL ، LDL، HDL ، AST و ALT معنی دار نبود و در گروه چهارم اختلاف و کاهش در متغیرهای وزن ، BMI، CHOL ،LDL و میزان تجمع چربی در کبد دیده شد و در متغیرهای FBS ، WHR ، TG ، HDL ، ALT و AST اختلاف و کاهش دیده نشد و در مقایسه بین گروهی در بین متغیر های گروها بجز CHOL و HDL اختلاف معنی دار نبود. نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد پس از 8 هفته تمرین هوازی و مصرف روزانه ویتامین E با دوز 400mg همراه با کنترل رژیم غذایی کاهش وزن با بهبود سطوح آنزیمهای کبدی ، سطوح چربیهای خون ، BMI ،WHR، و تجمع چربی کبد در تمامی گروها اتفاق می افتد اما تا رسیدن به یک استراتژی و ارزیابی عوامل درمانی و بهترین روش تاثیر بر بیماری کبد چرب غیر الکلیک نیاز به تحقیقات بیشتر و راههای جلوگیری از چاقی در سنین پایین و مداخله در شیوه وسبک زندگی شهری را دارد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنزیم های کبدی #کبد چرب #شاخص توده بدنیBMI) ) #نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) #وزن بدن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)