پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسن ولیان [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، دکتر مهری دلوریان زاده [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت فعالیت بدنی و سلامت عمومی جامعه و شرایط جدید و پیچیده ای که در دوران اپیدمی کرونا به خصوص برای نوجوانان بوجود آمد، ضرورت انجام تحقیقی با توصیف و چگونگی ارتباط ترکیب بدنی و شاخص تن سنجی (آنتروپومتری) با فعالیت بدنی و سلامت عمومی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود در این دوران مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور از بین تمامی این دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1401 بر اساس جدول مورگان تعداد 332 دانش آموز به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری میزان فعالیت بدنی آزمودنی ها از پرسشنامه فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان و برای اندازه گیری سلامت عمومی آنان از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. برای اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدنی و تن سنجی شرکت کنندگان به روش تحلیل مقاومت بیوالکتریکی از دستگاه بادی کامپوزیشن استفاده گردید. یافته ها نشان داد که در دوران اپیدمی کرونا، فعالیت بدنی آزمودنی ها پایین تر از حد میانگین (001/0P<) و سلامت عمومی آنان بالا تر از حد میانگین بوده است (001/0P<). همچنین بین شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به دور لگن با میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی آزمودنی ها در دوران اپیدمی کرونا ارتباط معکوس و معناداری نشان داده شد (001/0P<) نیز بین میزان فعالیت بدنی با سلامت عمومی ارتباط مستقیم و معناداری به دست آمد (001/0P<). و در نهایت بین پروتئین بدن با فعالیت بدنی (64/0P=) و پروتئین بدن و سلامت عمومی (95/0P=) آزمودنی ها ارتباط معناداری دیده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق نزدیک به 40 درصد از دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود در دوران اپیدمی کرونا، دارای درصد چربی بدن بالا و بیش از 70 درصد از آنها با کمبود پروتئین بدن روبرو بودند، لذا این یافته ها نشان داد علاوه بر فراوانی قابل توجه دانش آموزان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، طیف وسیعی از آنها دارای ضعف عضلانی می باشند؛ لذا طرح و اجرای یک برنامه جامع، شامل تغذیه و فعالیت بدنی توسط آموزش و پرورش به ویژه در دوران پساکرونا ضروری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: شاخص توده بدنی #درصد چربی بدن #فعالیت بدنی #سلامت عمومی #نوجوانان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)