پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه زهرا اسکندرپور [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، مهری دلوریان زاده [استاد مشاور]
چکیده: مقدمه: نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های رشد انسان محسوب میشود که تغذیه نقش بسیار مؤثری در آن دارد.ارزیابی تغذیه ای به عنوان یکی از موارد کلیدی تعیین کننده سلامت وعملکرددانش آموزان محسوب می شود.ارتقای سطح سلامت دختران نوجوان به عنوان مادران آینده ،می تواندسلامت نسل آینده جامعه راتامین کند.ازاین رو دوره بلوغ یک فرصت استثنایی برای هرگونه مداخله دربهبودوضع تغذیه، بررسی تغذیه ای وکنترل وزن وسطح فعالیت بدنی درآنان رافراهم میکند. امروزه چاقی واضافه وزن به عنوان یکی از مشکلات عمده تهدید کننده سلامت در جوامع شناخته می شود فعالیت بدنی از عوامل مهم در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت محسوب می شود.لذا بررسی ارتباط فعالیت بدنی ،دانش نگرش و عملکرد تغذیه ای بانمایه توده بدنی دردانش آموزان می تواند اطلاعات اولیه مناسبی برای متخصصین جهت اخذتصمیمات مناسب فراهم کند. در این مطالعه توصیفی تعداد 270 دانش‌آموز دختر در محدوده سنی3/1±3/14در شهرستان میامی در سال ۱۴۰۱ با روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب وپرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک ،آگاهی،نگرش وعملکرد تغذیه ای وپرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی را راتکمیل نموده سپس بااستفاده ازنرم افزارSPSS درسطح معناداری (P>0/05) مورد بررسی قرار گرفتند.درمجموع نمره آگاهی7/48 و عملکرد 1/48 متوسط ونمره نگرش 41 درصد دانش آموزان ضعیف به دست آمد(P>0/05). ارتباط آماری معناداری بین سطح تغذیه‌ای و شاخص نمایه توده بدنی و سطح نگرش تغذیه‌ای و شاخص نمایه توده بدنی ،سطح عملکرد تغذیه و شاخص نمایه توده بدنی مطالعه به‌دست‌آمده است(P>0/05). در مطالعه ارتباط آماری معناداری بین آگاهی و نگرش تغذیه‌ای ،نگرش تغذیه‌ای و عملکرد تغذیه‌ای دختران شرکت‌کننده در مطالعه دیده نشد(P>0/05). ولی ارتباط آماری معناداری بین آگاهی تغذیه‌ای و عملکرد تغذیه‌ای و فعالیت بدنی و عملکرد تغذیه‌ای به دست آمد(P>0/05). نتایج فوق ضرورت انجام مداخلات تغذیه ای و ورزشی را درنوجوانان آشکار می سازد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه‌ها: آگاهی #نگرش #عملکرد تغذیه‌ای #فعالیت بدنی #شاخص نمایه توده بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)