پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهرنوش رشیدان [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]
چکیده: مقدمه: کنترل وزن بدن و پیشگیری از بروز چاقی یکی از شایع ترین نگرانی ها در دوره ی بارداری است. از اینرو، پیروی از یک برنامه ی ورزشی مناسب در زنانی که بارداری طبیعی را پشت سر می-گذارند، موجب ارتقای سلامت آنها می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سطح فعالیت بدنی قبل از دوران بارداری و تغییرات وزن بدن در دوران بارداری زنان باردار شهرستان شاهرود می‌باشد. روش تحقیق: در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی که در سال 1391 انجام شد، 125 زن باردار مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشتی- درمانی شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع-آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی سطح فعالیت بدنی بک و پرسشنامه های محقق ساخته ی وضعیت شیوه ی زندگی، پزشکی- ورزشی و راهنمای ثبت رژیم غذایی استفاده شد. رژیم غذایی مادران باردار به صورت ثبت مواد غذایی در طی 24 ساعت گذشته و در طی مدت یک هفته ی متوالی بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Excel و آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنف و پیرسون در سطح 05/0≥ α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین سطح فعالیت بدنی پیش از دوره بارداری و تغییرات وزن بدن در دوره ی بارداری در زنان باردار شهرستان شاهرود ارتباط وجود دارد (006/0=p،244/0-=r). این در حالیست که بین سبک زندگی، وضعیت سلامت و تغذیه و تعییرات وزن بدن در دوره ی بارداری در زنان باردار شهرستان شاهرود ارتباط وجود ندارد (05/0˃p). نتیجه گیری: بطور کلی براساس یافته های پژوهش حاضر، فعالیت بدنی قبل از بارداری بر وزن‌گیری دوره ی بارداری تأثیر قابل توجهی دارد. لذا به نظر می رسد انجام فعالیت ورزشی در برنامه‌ی مراقبت-های بهداشتی دوره ی قبل از بارداری بتواند به حفظ BMI قبل از بارداری در محدوده ی طبیعی کمک نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بارداری #تغییرات وزن بدن #سطح فعالیت بدنی #شاخص توده بدنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)