پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حامد عرب زاده [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]
چکیده: زمینه وهدف:چاقی در دوران کودکی در نتیجه یک عدم تعادل بین انرژی وهزینه فعالیت است،کاهش فعالیت بدنی وافزایش مصرف رژیم غذایی باکالری بالا در دو دهه گذشته ازعوامل اصلی توسعه چاقی و سندروم متابولیک است.فعالیت بدنی با بهبود تناسب اندام،کنترل وزن ،باعث کاهش عوامل خطر ساز سندروم متابولیک می گردد.تاثیر ورزش هوازی بر سندروم متابولیک در پاسخ به کاهش وزن وحتی بدون کاهش وزن از اهمییت زیادی برخوردار است.بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن وشاخصهای سندروم متابولیک بود. روش کار:در این مطالعه دانش آموزان مدارس ابتدایی دو شهر بسطام وکلاته خیج مورد بررسی قرار گرفتند ،تعداد 52دانش آموز دارای اضافه وزن وچاقی بودند که از این تعداد 19نفربه طورنسبی دارای شاخصهای سندروم متابولیک بودند این دانش آموزان بامیانگین سنی 1.67± 10.67 ومیانگین وزنی 11.50±50.44 به مدت 8هفته تمرین هوازی انجام دادند.برنامه تمرین شامل:10دقیقه گرم کردن،20دقیقه فعالیت با شدت50%تا70%درصد HRmax ازجمله راه رفتن،دویدن وبازیهای گروهی،20دقیقه فوتبال ،10دقیقه سرد کردن،وسه جلسه در هفته بود.قبل وبعد از 8هفته تمرین هوازی ترکیب بدن با دستگاه ترکیب بدن inbody230ساخت کشور کره وتستهای خونی شامل:(HDL/LDL/CHOL/TG/FBS)راانجام دادند.همچنین WC/WHRنیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه با نرم افزار SPSSنسخه 21مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت برای تعیین میزان تغییرات ومیانگین ها از آزمون Tهمبسته با سطح معنا داری P<0.05در نظر گرفته شد. یافته ها:تمرین هوازی باعث کاهش تغییرات معنا داری درفاکتورهای خونی ازجمله: تری گلیسرید،فشارخون سیستولی ،ضربان قلب، وقند خون ناشتا وهمچنین افزایش تغییرات معناداردر کلسترولHDL گردید، در دیگرشاخصها تغییرات معنادار مشاهده نشد. نتیجه گیری:برنامه منتخب مورد نظر درتحقیق حاضر میتواند تا اندازه ای ترکیب بدن رابهبود بدهد وباعث کاهش عوامل خطر ساز سندروم متابولیک گردد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت بدنی #ترکیب بدن #سندروم متابولیک #کودکان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)