پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سیده فاطمه تقوی [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]
چکیده: توسعه جهانی، مکانیزه شدن و صنعتی شدن جوامع موجب اشاعه ی شیوه زندگی کم تحرک و چاقی در بین کودکان گردیده است. یکی از مشکلات عمده کودکان چاق، پایین بودن سطح آمادگی جسمانی آنهاست. پژوهش حاضر با هدف تاثیر یک دوره بازیهای ویدئویی فعال(ایکس باکس کینکت) به همراه مصرف مکمل چای سبز بر شاخص توده بدنی و توان هوازی دختران چاق کم تحرک 11 تا 17 سال انجام شد. روش تحقیق: پژوهش حاضر نیمه تجربی وجامعه آماری آن 60 نفر دانش آموزان داوطلب دختر 11 تا 17 ساله شهرستان سمنان دارای اضافه وزن وچاق که در چهارگروه: تمرین و مصرف دارونما(15نفر، با میانگین سنی(64/1± 46/13) سال و شاخص توده ی بدن(55/0± 55/28) کیلوگرم بر متر مربع) ، تمرین و مصرف مکمل(15نفر، با میانگین سنی(97/1±80/14) سال و شاخص توده ی بدن(85/0±86/28) کیلوگرم بر متر مربع ، مصرف مکمل(15نفر، با میانگین سنی(84/1±53/14) سال و شاخص توده بدن (04/1±66/29کیلوگرم بر متر مربع و مصرف دارونما(15نفر، با میانگین سنی(41/1± 00/13) سال و شاخص توده ی بدن(53/0± 63/28) کیلوگرم بر متر مربع ،به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروههای تجربی به مدت 8 هفته بازیهای ویدئویی فعال را انجام دادند(3 جلسه در هفته و هر جلسه شامل یک ساعت) و گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند.به منظور یررسی متغییرهای شاخص توده بدن و ظرفیت هوازی قبل و بعد پروتکل تمرینی قد،وزن وآزمون شاتل ران اندازه گیری شد برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS ورژن 20 در سطحP<0.05 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که در متغیر ترکیب بدن گروه تمرین با مکمل نسبت به گروههای مکمل و دارو نما تفاوت معنادار بود، ولی گروه تمرین با مکمل نسبت به گروه تمرین با دارونما تفاوت معنی دار نداشت و همچنین اختلاف بین گروه تمرین با دارو نما نسبت به گروههای مکمل و دارو نما تفاوت معنی دار بود، ولی گروه مکمل نسبت به گروه دارو نما تفاوت معنی دار نبود. از طرفی در متغیر توان هوازی بین هر چهار گروه در نمره پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالا بازیهای ویدئویی فعال(ایکس باکس کینکت) به همراه مکمل چای سبز بهبود باعث بهبود ترکیب بدنی و ظرفیت هواری دختران 11 تا 17 ساله چاق می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازیهای ویدئویی فعال #مکمل چای سبز #آمادگی جسمانی #ترکیب بدنی #کودکان چاق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)