طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1387
پدیدآورندگان:
علی حسنی[پدیدآور اصلی]
چکیده: سابقه و هدف: ستون فقرات به عنوان سمبل ثبات و استحکام دربدن مطرح است. داشتن وضعیت بدنی طبیعی و مناسب یکی از نیازهای ضروری برای انسان می باشد بین ضعف و ناهنجاری تنه با ضعف ارگانهای داخلی، بویژه دستگاه تنفسی، کارایی قلب و گردش خون رابطه و همکاری مستقیمی وجود دارد. مطالعه دقیق و شناخت علل و عوامل بروز ناهنجاری های مختلف بدنی کمک می نماید تا به وسیله فعالیتهای جسمانی از نظر وضعیت ظاهری به حالت مطلوبی رسیده و به کیفیت درونی خود که در ظاهر بروز می کند بپردازیم. شواهد نشان می دهد بروز ناهنجاری برروی جنبه های روانی افراد اثرگذار بوده و عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می دهد از طرفی فعالیتهای بدنی نه تنها در رفع ناهنجاری کمک نموده بلکه بر خصوصیات روانی افراد تاثیر گذار است. از آنجا که اثرات خودپنداره بر ناهنجاری های تنه و رابطه آنها با یکدیگر کم تر مورد مطالعه قرار گرفته است؛ هدف این تحقیق تعین ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات و فاکتورهای آمادگی جسمانی با خودپنداره دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی شاهرود بود. روش: نمونه تحقیق شامل 104 دانشجوی پسر دانشگاه صنعتی شاهرود با میانگین سنی78/1±47/20سال بود که به شکل تصادفی طبقه ای براساس دانشکده ها انتخاب شدند. برای تعین ناهنجاری ستون مهره ها(میزان کایفوز و لوردوز) از دستگاه اسپاینال ماوس استفاده شد. میزان کایفوز بالای 40 درجه، لوردوز بیشتر از 25 درجه و کمتر از 15 درجه بعنوان ناهنجاری در نظر گرفته شد. برای تعین خودپنداره از آزمون راجرز استفاده شد. فاکتورهای آمادگی جسمانی بوسیله نرم اندازه گیری شدند. یافته ها: برای بررسی میزان همبستگی و معنی داری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کایفوز و خودپنداره منفی افراد ارتباط معنی داری ( p< ./05 ) وجود داشت. اما بین لوردوز با خودپنداره و فاکتورهای آمادگی جسمانی باخودپنداره و کایفوز و لوردوز اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق می توان اظهار نمود کسانیکه دارای ناهنجاری کایفوز هستند نگرش نامناسبتری از خود نسبت به سایر افراد دارند. با اصلاح ناهنجاری می توان خودپنداره را بهبود بخشید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کایفوز #لوردوز #خودپنداره #فاکتورهای آمادگی جسمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)