پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
بنفشه پورابراهیم [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مراکز ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت ارتباط می‌باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش انجام کار همبستگی از نوع معادلات ساختاری است، زیرا این پژوهش به دنبال سنجش ارتباط میان متغیرها در قالب یک مدل علی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل کلیه مشتریان زن باشگاه‌های آمادگی جسمانی، ایروبیک و بدن‌سازی شهر کرج به تعداد 7340 نفر می‌باشد که نمونه آماری به شیوه خوشه ای چندمرحله‌ای به تعداد 378 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد مسئولیت اجتماعی (والش، ۲۰۱۳)، وفاداری مشتریان (والش، ۲۰۱۳)، و کیفیت ارتباط شامل پرسشنامه های تعهد (وسل و زبکار، ۲۰۱۰) و رضایت (نتمیر و ماخام، ۲۰۰۲) و اعتماد (والش، ۲۰۱۳) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده های پژوهش از آزمون‌های همبستگی پیرسون و برای پیش‌بینی سهم و نقش متغیرهای پیش‌بین بر متغیر ملاک از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارتباط با مشتریان (0/31=β) و بر وفاداری مشتریان (0/27=β) و کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتریان (0/22=β) تاثیر مستقیم دارد که در سطح 0/01 معنادار بود و با استفاده از آزمون سوبل ملاحظه شد که مسئولیت اجتماعی به‌واسطه کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتریان تأثیر غیرمستقیم و معناداری دارد. با عنایت به یافته های تحقیق می توان بیان داشت ضروری است تا مدیران باشگاه‌های ورزشی با ارتقاء مسئولیت اجتماعی به منظور افزایش درآمدزایی، نقش بارزتری در جهت ر کیفیت ارتباط و وفاداری آنها را موجب شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#باشگاه ورزشی #کیفیت ارتباط #مسئولیت اجتماعی #وفاداری مشتریان #مشتریان زن باشگاه‌های آمادگی جسمانی #ایروبیک و بدن‌سازی #شهر کرج

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)