پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ام کلثوم صابری [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر و دختر سنین 12-9 سال شهرستان گنبدکاووس، جهت تدوین نرم های استاندارد و مقایسه آن با نرم های منتخب کشوری بود. روش پژوهش کاربردی توصیفی، از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش 16891 دانش آموزان دختر و پسر سنین 12-9 سال شهرستان گنبد کاووسبوده که از این بین، 480 نفر (240 پسر و 240 دختر ) از 16 مدرسه پسرانه و دخترانه سطح شهر و روستا به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها از لحاظ معیارهای ورود به پژوهش، بررسی شدند و سپس هر یک از آزمون های ( درازونشست، بارفیکس، انعطاف پذیری، دوی 540 متر، دوی 9*4 متر و طناب زدن ) از پسران و دختران 12-9 سال به عمل آمد. جهت سنجش هر یک از آزمون ها و مشخص کردن رکورد هر دانش آموز از ابزار و وسایل مربوط به آن تست استفاده شد.پس از ثبت رکوردها در هر آزمون، به منظور طبقه بندی و تنظیم داده ها، تعیین شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد. همچنین پس ازمحاسبه میانگین و انحراف استاندارد نمرات، با استفاده از سطوح زیر منحنی طبیعی و نمرات استانداردz ، برای هر یک از آزمون های آمادگی جسمانی مورد نظر،نرم های استاندارد با استفاده از نرم افزار spssتدوین گردید. برای مقایسه نرم ها در بین دو گروه پسران و دختران برای هر یک از آزمون ها از آزمون t مستقل در سطح معناداری( p<0/05) استفاده شد. همچنین مقایسه نرم موجود با نرم های منتخب از طریق میانگین ها صورت گرفت. نتایج آزمون tبرای مقایسه قدرت و استقامت عضلات خم کننده تنه (درازونشست) و میزان استقامت قلبی – تنفسی (دوی 540 متر) شهرستان گنبد کاووس نشان داد که تفاوت معناداری بین قدرت و استقامت عضلات خم کننده تنه و میزان استقامت قلبی – تنفسی دانش آموزان پسر و دختر 12-9 سال وجود دارد(p<0/05). اما در استقامت عضلانی کمربند شانه ای (بارفیکس) و میزان انعطاف و کشیدگی عضلات همسترینگ، کمر و پشت (انعطاف پذیری)، پسران و دختران 12- 9 سال شهرستان، تفاوت معناداری مشاهده نشد(p<0/05). درآزمون چابکی(9*4 متر) تفاوت ها در گروه سنی 10-9 سال و 12 سال معنادار بوده (p<0/05)، و دررکورد آزمون 9*4 متر دختران و پسران گروه 11 سال تفاوت معناداری مشاهده نشد(p<0/05). همچنین در آزمون طناب زنی تفاوت ها در دو گروه سنی 10-9 سال و 12 سال معنادار نبوده(p<0/05)، و در گروه 11 سال این اختلاف معنادار بود(p<0/05).با توجه به نتایج مقایسه نرم تدوین شده در سطح شهرستان با نرم استانی می توان نتیجه گرفت که در آزمون درازونشست و انعطاف پذیری، نرم پسران 12-9 سال شهرستان بیشتر از نرم استانی است. همچنین در آزمون بارفیکس نرم پسران 10-9 سال و دختران 12-9 سال شهرستان نسبت به نرم استانی در سطح بالاتر است و نرم پسران 11و 12 سال در این آزمون اختلافی با نرم استانی نداشت. در آزمون دو 540 متر نیز در حالی که پسران 12-9 سال شهرستان نسبت به نرم استانی در سطح پایینی قرار داشتند، دختران 12-9 سال از استقامت قلبی- تنفسی مطلوبی برخوردار بودند. در مقایسه با نرم ملی میانگین نمره دانش آموزان پسر و دختر 12- 9 سال نمونه تحقیق، در تمامی آزمون های درازونشست، بارفیکس، انعطاف پذیری و دوی 540 متر بیشتر از میانگین نرم ملی بود. به دلیل نبود نرم استانی و ملی مربوط به آزمون های 9*4 متر و طناب، هیچ مقایسه ای صورت نگرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرم #آمادگی جسمانی #دختران و پسران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)