پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محبوبه صیامی خضری [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]
چکیده: مقدمه: هایپرپلازی خوش خیم پروستات یک بیماری اورولوژی شایع وابسته به سن است که اگر انتخاب درمان بیمار نامناسب باشد، می تواند کیفیت زندگی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری به شدت با اختلالات روانی از قبیل افسردگی، اضطراب و آسیب های ناشی از استرس و همچنین اختلال در فعالیت های سودمند روزمره همراه است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سطح فعالیت بدنی با هایپرپلازی پروستات خوش خیم و برخی عوامل روانی در مردان بود. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را دوگروه از افراد 40- 70 ساله مرد مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات شهرستان شاهرود تشکیل دادند. گروه فعال شامل 56 نفر (میانگین سنی 62.94 و انحراف استاندارد 5.45) وگروه غیر فعال 77 نفر (میانگین سنی 63.07 و انحراف استاندارد 5.01) بودند که تمامی این افراد به صورت تصادفی ساده و براساس معیارهای ورود (دامنه سنی بین 40 تا 70 سال، مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات، تمایل به شرکت در تحقیق) و معیارهای خروج(مصرف دارو، عمل جراحی، عدم تکمیل پرسشنامه توسط شرکت کننده) انتخاب شدند. از شرکت کنندگان تحقیق سونوگرافی جهت بررسی حجم پروستات، و از پرسشنامه اطلاعات شخصی، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی جهت فعال بودن و فعال نبودن آزمودنی ها، پرسشنامه علائم جسمانی درد (PHQ-15)، پرسشنامه سلامت روان بیمار (PHQ-9) و پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) اسپیتزر و همکاران (2006) جهت بررسی برخی عوامل روانی شرکت کنندگان استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل جهت مقایسه بین متغیرها و از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین حجم پروستات، علائم جسمانی درد، اختلال اضطراب فراگیر، سلامت روان بیمار افراد فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری وجود دارد (0.001≥p). همچنین بین هایپرپلازی خوش خیم پروستات با سطح فعالیت بدنی رابطه منفی و معنی دار و بین هایپرپلازی خوش خیم پروستات با علائم جسمانی درد، سلامت روان بیمار و اختلال اضطراب فراگیر در مردان 40 تا 70 سال رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0.001≥p). بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق ورزش می تواند اثرات مطلوبی بر حجم پروستات، علائم جسمانی درد، سلامت روان بیمار و اختلال اضطراب فراگیر داشته باشد. باوجود این به محققان پیشنهاد می شود جهت بالا رفتن اعتبار تحقیق و تعمیم آن به دیگر جوامع، با تعداد نمونه بیشتر و یا به صورت مداخله ای تحقیقی مشابهی انجام گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت بدنی #هایپرپلازی پروستات خوش خیم #اختلال اضطراب فراگیر #سلامت روان بیمار #علائم جسمانی درد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)