پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه میرزایی کاریزکی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، ناهید بلبل حقیقی [استاد مشاور]، شهربانو گلی [استاد مشاور]
چکیده: زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه و درد و التهاب ناشی از آن یکی از شایع ترین شکایات و مشکلات بیماری های زنان در سراسر جهان در دختران جوان به شمار می آید. یافته های علمی بیان می کند که فعالیت جسمانی به طور مثبتی بر این مشکل تاثیر دارد، با این حال استفاده از گیاهان دارویی برای درمان دردهای دیسمنوره رواج یافته است. لذا هدف از مطالعه ی حاضر مقایسه ی تاثیر 8 هفته مصرف عصاره جوانه گندم و تمرینات انعطاف پذیری بر دیسمنوره اولیه دختران دانشجو بود. روش شناسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده در چهار گروه شامل گروه مداخله( جوانه گندم، تمرین، تمرین+جوانه گندم) و گروه کنترل با تعداد 80 دختر دانشجوی غیر ورزشکار از دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. که به صورت تصادفی ساده در 4 گروه مساوی: کنترل(20 نفر)، تمرین(20 نفر)، مکمل جوانه گندم(20 نفر)، مکمل جوانه گندم به همراه تمرین(20 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین در یک برنامه تمرینی انعطاف پذیری 8 هفته ای شامل: کشش عضلات شکم، کمر، نزدیک کننده های ران و همسترینگ شرکت کردند. آنها به مدت 8 هفته، 8 حرکت را انجام دادند که هر حرکت با 3 تکرار و هر تکرار به مدت 10 ثانیه، طی 4 روز در هفته که کلاً 18 حرکت را انجام دهند. آزمودنی های گروه مکمل جوانه گندم به مدت دو ماه متوالی روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی جوانه گندم از روز 16 سیکل قاعدگی تا 5 روز بعد از شروع قاعدگی مصرف کردند. گروه تمرین همراه با مکمل هم در برنامه تمرین انعطاف پذیری شرکت کردند و هم مکمل جوانه گندم را دریافت کردند. در حالی که در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت تنها در ابتدا و انتهای کار پرسش نامه را تکمیل نمودند، ابزار گردآوری داده ها: شامل پرسش نامه علائم سیستمیک، پرسش نامه علائم روحی و روانی(MDQ) و مقیاس دیداری درد(VAS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-21 انجام شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمونTهمبسته و مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA)و آزمون های تعقیبی توکی) انجام شد. میزانP کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: کاهش معنی داری در میانگین علائم سیستمیک گروه جوانه گندم از 16/10 به 8/55 و گروه تمرین از 14/20 به 7/05 و گروه تمرین به همراه جوانه گندم از 14/7 به 8/40 و شدت درد دیسمنوره در گروه جوانه گندم از 2/60 به 1/65 ، گروه تمرین از 2/35 به 1/40 و گروه تمرین همراه با مکمل جوانه گندم از 2/45 به 1/50 بعد از 8 هفته تمرین انعطاف پذیری و مصرف مکمل جوانه گندم دیده شد. شدت درد دیسمنوره اولیه در 3 گروه تجربی (تمرین، مکمل جوانه گندم و گروه ترکیبی) بهبود یافته است. میانگین نمرات علائم سیستمیک و میانگین نمرات درد VASدر همه گروه ها به جز گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود(p<0/05) . نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که انجام تمرینات انعطاف پذیری و هم چنین مصرف مکمل جوانه گندم، باعث کاهش شدت دیسمنوره اولیه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکمل جوانه گندم #تمرین انعطاف پذیری #دیسمنوره اولیه #دختران غیر ورزشکار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)