پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ملیحه عظیمی [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، محمدحسین رضوانی[استاد راهنما]، اعظم حمیدزاده [استاد مشاور]
چکیده: زمینه و هدف: دیسمنوره ی اولیه یا قاعدگی دردناک در غیاب بیماری های خاص لگن، یکی از شایع ترین شکایات در طب زنان است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8هفته تمرینات ایروبیک و مصرف مکمل منیزیم بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستانی بود. روش شناسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که بر روی دانش آموزان 15-18 ساله ساکن خوابگاه و مبتلا به دیسمنوره اولیه شهرستان باخرز انجام شد. دانش آموزان به روش تصادفی ساده به چهارگروه: تمرین(15 نفر)، مکمل منیزیم(12نفر)، تمرین و مکمل منیزیم(15نفر)، کنترل(10نفر) تقسیم شدند. تمرینات هوازی به مدت 8هفته زیر نظر مربی بدنسازی انجام شد. آزمودنی های گروه منیزیم، روزانه یک عدد قرص منیزیم 250میلی گرمی را به مدت 8هفته مصرف کردند. آزمودنی های گروه ترکیبی( تمرین به همراه منیزیم )، هم در برنامه تمرین هوازی شرکت کردند و هم مکمل منیزیم را دریافت کردند. در گروه شاهد هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس دیداری درد(VAS)، پرسشنامه اعتبار یابی شده اختلالات قاعدگی (MDQ)بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(V21) انجام شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری تحلیل واریانس استفاده شد. سطح معنی داری a< 0.05 در نظر گرفته شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بعد از 8هفته مداخله، به طور چشمگیری علائم جسمی و روحی و میانگین شدت درد دیسمنوره اولیه در 3گروه تجربی(تمرین، مکمل منیزیم و گروه ترکیبی) بهبود یافته است. میانگین نمراتMDQ و میانگین نمرات VAS در همه گروه ها بجز گروه شاهد کاهش پیدا کرده بود(P<0/05). نتیجه‌گیری: انجام تمرینات هوازی و همچنین مصرف مکمل منیزیم ، باعث کاهش شدت دیسمنوره اولیه می شود. لذا با توجه به مقرون به صرفه بودن آنها، می توان به منظور کاهش شدت دیسمنورة اولیه استفاده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکمل منیزیم #تمرین ایروبیک #دیسمنوره ی اولیه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)