پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فهیمه ناوی دوست [پدیدآور اصلی]، علی یونسیان[استاد راهنما]، جلال کریمی [استاد مشاور]، نسرین رضویان زاده [استاد مشاور]
چکیده: مقدمه. افزایش رفتارهای بی تحرکی یکی از مشکلات سلامت در حال گسترش در جوامع مختلف است که به طور پنهان، خطر بروز بیماری های مزمن از جمله کبد چرب غیرالکلی را در افراد افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک و عصاره عناب بر کبد چرب غیرالکلی در زنان میانسال بود. روش شناسی. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمودنی های تحقیق 40 نفر از زنان کارمند میانسال با دامنه ی سنی 25 تا 55 سال از دانشگاه های گلستان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تشکیل دادند. شرکت کننده های تحقیق با استفاده از سونوگرافی و آزمایش خون دارای کبد چرب تشخیص داده شده، به روش نمونه های دردسترس انتخاب و به روش تصادفی ساده در چهار گروه کنترل، تمرین هوازی، مصرف عصاره عناب، تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره عناب تقسیم شدند. سنجش کبد چرب با استفاده از سونوگرافی و آزمایش خون انجام شد. بیمارانی که کبد چرب آنها در سونوگرافی تایید شده بود و افزایش 1.5 برابری در سطح سرمی آنزیم ALT و نسبت AST به ALT کمتر از یک را داشتند؛ باتوجه به معیارهای خروج به عنوان بیماران مبتلا به کبد چرب شناخته شدند. برنامه گروه های تمرین به مدت 8 هفته، با تواتر3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 35 تا 50 دقیقه انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های t همبسته و t مستقل در سطح معنی داری 0.05 استفاده شد. یافته ها. نتایج تحقیق نشان داد هشت هفته تمرین ایروبیک، مصرف عصاره عناب و ترکیبی از تمرین ایروبیک و مصرف عصاره عناب بر میزان آنزیم های کبدی ALT و AST اثر معنی داری داشته است (0.05≥p). ولی بین هشت هفته تمرین ایروبیک و مصرف عصاره عناب بر میزان آنزیم های کبدی در زنان میانسال تفاوت معنی داری وجود ندارد (0.05≤p). بحث و نتیجه گیری. با توجه به اینکه آنزیم های کبدی ALT و AST تحت تاثیر تمرین هوازی، مصرف عصاره عناب و ترکیبی از هر دو قرا گرفته است پیشنهاد می گردد در جهت کاهش میزان چربی کبد از تمرینات ورزشی و مصرف عصاره عناب استفاده گردد. همچنین برای تایید بیشتر نتایج تحقیق و بالا رفتن اعتبار بیرونی تحقیق، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می گردد که در تعداد نمونه بیشتر و در جوامع دیگر، تحقیق مشابهی صورت گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرین ایروبیک #عصاره عناب #کبد چرب غیرالکلی #زنان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)