پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی فراشیانی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر رفتار فروش اخلاقی بر کیفیت ارتباط و تمایل به حضور مجدد مشتریان باشگاه های بدن‌سازی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی ورزشکاران باشگاه‎های بدن‌سازی شهرستان شاهرود تشکیل دادند که از بین آن ها 308 نفر به روش در دسترس انتخاب و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسش‌نامه رفتار فروش اخلاقی (نجفی، 1395)، کیفیت ارتباط (کیم، 2008) و تمایل به حضور مجدد (لیم، 2006) استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسش‌نامه ها از نظرات 12 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و مربیان ورزشی استفاده شد و برای تأیید ابزارهای اندازه-گیری از روایی همگرا و روایی واگرا و تعیین پایایی پرسش‌نامه ها از سه معیار بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب، طبق نظر فورنل – لاکر (1981) بهره گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه رفتار فروش اخلاقی (0/91)، کیفیت ارتباط (0/84) و تمایل به حضور مجدد (0/83) محاسبه شد. برای آزمون فرضیه ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به طور خاص از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار فروش اخلاقی مدیران تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت ارتباط و تمایل به حضور مجدد مشتریان دارد؛ همچنین اثر کیفیت ارتباط با مشتریان بر تمایل به حضور مجدد مشتریان مثبت و معنادار بود. درنهایت شاخص‌های برازش نشان داد که مدل کلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به اینکه رفتار فروش اخلاقی پیش بین مناسبی برای کیفیت ارتباط و تمایل به حضور مجدد مشتریان است به مدیران و مالکان باشگاه های بدن‌سازی توصیه می شود رفتار اخلاقی را در برقراری ارتباط با مشتریان به‌کار گیرند، چرا که رفتار فروش اخلاقی موجب تقویت رابطه شده و تمایل به حضور مجدد مشتریان در باشگاه را افزایش خواهد داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار فروش اخلاقی #کیفیت ارتباط #تمایل به حضور مجدد #باشگاه بدن‌سازی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)