پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سیده مرضیه حیدری [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاُثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر رفتار انحرافی کارکنان در محل کار با تأکید بر نقش میانجی جواخلاقی و تعهد سازمانی است. تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کارکنان شهرداری شیراز به تعداد 703 نفر می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر است. لذا تعداد 260 پرسشنامه توزیع گردید که تعداد 248 مورد برای انجام تجزیه و تحلیل آماری مناسب بود. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق تلفیقی از پرسشنامه های مانند پرسشنامه رهبری اخلاقی دی هوگ و دن هارتوگ (2008 )، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کلون (1987)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (2004 ) و پرسشنامه رفتار انحرافی کارکنان بنت و رابینسون (2000) می باشد. با توجه به نتایج می توان گفت که ابعاد رهبری اخلاقی (انصاف و اخلاق مداری، شفاف سازی نقش و تسهیم قدرت) از طریق جو اخلاقی و تعهد سازمانی بر رفتار انحرافی کارکنان در محل کار اثر معنی داری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جو اخلاقی #تعهد سازمانی #رهبری اخلاقی #رفتار انحرافی #کارکنان شهرداری شیراز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)