پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محدثه کاظمی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: کشف، پرورش و انتخاب سبک رهبری مناسب برای مدیران یک موضوع پراهمیت تلقی می شود، به ویژه برای رهبران سازمان های در حال رشد و محیط های ناپایدار که اهداف آن ها تغییر رفتار کارکنان، کارآفرینی رضایت شغلی و در نهایت پیشرفت سازمان است. مدیران برای رسیدن به چنین اهدافی، بهتر است تمایلات و توانایی های کارکنان را کشف کنند و در این جهت به پرورش آن ها بپردازند و با مشاهده ی ارتقاء کارکنان در این زمینه، آنها را تشویق به ادامه ی چنین رفتارهایی کنند. بنابراین تحقیق حاضر در صدد بررسی تطبیقی تاثیر سبک های رهبری مدیران بر متغیر های رفتاری کارکنان می باشد تا تأثیرگذاری این امر را نشان دهد. پژوهش حاضر ،به روش پیمایش بوده است که از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، 302 نفر از افراد کارمند پارک علم و فناوری تهران می باشند و از نمونه های در دسترس استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است و برای ارزیابی اعتبار و پایایی آن از روش های آلفا کرونباخ، و CVI و CVR بهره گرفته شده است. همچنین به منظور انجام فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی،همبستگی ،تفاوت میانگین به وسیلۀ نرم افزار spss-26 و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رابطۀ مثبتی بین سبک های متفاوت رهبری و مؤلفه های کارکنان برقرار است . به این معنا که با افزایش ویژگی های سبک های رهبری ، شاهد افزایش در مؤلفه های مختلف کارکنان خواهیم بود . در نهایت سطح معنی داری(P) بالای (05/0صدم) ، RMSEA زیر (08/0) و کااسکوئر (58/57) و X2/DF زیر (000/3) ، همه نشان دهندۀ معنی دار بودن روابط و مورد تأیید برآوردهای آماری می باشد . به هر حال بر اساس مهمترین یافتۀ تحقیق مشاهده می شود که در تمام روابط و مدل آماری بدست آمده از روش های رگرسیونی، متغیر مستقل سبک رهبری تضایف گرایانه در تمام مدل های تأثیرگذاری بر روی متغیرهای وابستۀ مؤلفه های کارکنان نقش بسزایی را ایفا می کند و در تمام مدل ها حضور دارد . درصورتی که متغیرهای مستقل دیگر این چنین نقشی را ایفا نمی کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توانمند سازی کارکنان- کارآفرینی سازمانی- عملکرد کارکنان- رضایت شغلی- اشتیاق شغلی- رهبری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)