پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اباذر مداح [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت و کمیت تسهیم دانش بر رضایت شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان سازمان قطار شهری مشهد می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه‌ای مبتنی بر 95 سؤال طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان قطار شهری شهر مشهد می‌باشند که تعداد آن‌ها برابر 400 نفر می‌باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 196 نفر در نظر گرفته‌شده است. پایایی ‌هر یک از پرسشنامه‌ها به ترتیب برای متغیر‌های تسهیم دانش، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارای آلفای کرونباخی برابر (0.93، 0.94، 0.80 و 0.98) می‌باشند. همچنین، برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق توسعه‌ای از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل، از معادلات ساختاری ضریب استاندارد و ضریب معناداری نشان‌دهنده تأیید تأثیرگذاری تسهیم دانش به‌طور معنادار و مثبت بر روی بر متغیر‌های وابسته اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از سؤال‌های فرعی پژوهش بیانگر تأثیرگذاری ابعاد تسهیم دانش (تناوب دانش، مقدار دانش و کیفیت دانش) بر متغیر‌های وابسته اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی به مدیران سازمان قطار شهری شهر مشهد ارائه گردید. در پایان نیز پیشنهاداتی به مدیران سازمان قطار شهری شهر مشهد ارائه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تسهیم دانش #اعتماد سازمانی #رضایت شغلی #تعهد سازمانی #سازمان قطار شهری مشهد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)