پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
طاهره نامور [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده طی چند دهه گذشته، تغییرات جوی و تخریب محیط‌زیست، نگرانی‌های محیط‌زیست را به یکی از موضوعات مهم در بین محققان و دست‌اندرکاران تبدیل کرده است؛ از این‌رو سازمان‌ها به عنوان یکی از نهادهای متولی حفاظت از محیط‌زیست، در پی تلاش برای تقویت آن از طریق ترویج رفتارهای سبز در سازمان هستند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان با نقش میانجی اعتماد سازمانی صورت گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی به تعداد 120 نفر بودند که به دلیل کوچک بودن جامعه از روش تمام‌شمار استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان، رفتار سبز کارکنان و اعتماد سازمانی براساس مقاله سو و سوانسون (2019) بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین مشخص شد اعتماد سازمانی بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد و در نهایت نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتار سبز کارکنان تایید شد؛ بنابراین؛ به منظور تحقق رفتار سبز توسط کارکنان، سازمان‌ها ضمن در نظر داشتن مسئولیت اجتماعی در اقدامات و فعالیت‌های خود، می‌بایست به اعتماد سازمانی نیز توجه کافی مبذول دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی سازمان #رفتار سبز کارکنان #اعتماد سازمانی #سازمان‌های ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)