پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهتاب ثابتی روش [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش حاضر با بررسی نقش مزایای محیطی سودمندگر، مزایای درخشش گرم و شفافیت سبز بر وفاداری برند با میانجی‌گری تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی و نقش تعدیل‌گر هنجارهای ذهنی مشتریان صورت می‌پذیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریانی هستند که در بازه‌ زمانی یک سال گذشته از محصولات کاله، میهن، دامداران و چوپان استفاده کرده‌اند. در تحقیق حاضر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ‌تصادفی استفاده شد که 440 پرسشنامه در بین مشتریان پخش شد و در نهایت 414 پرسشنامه کامل تحویل گرفته شد. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از روش کتابخانه‌ای در جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده شده و با بکارگیری روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای وفاداری برند، هنجارهای ذهنی مشتریان، تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی، ارزش درک شده سبز، شفافیت سبز، مزایای زیست محیطی سودمندگر و درخشش گرم پرداخته می‌شود. توصیف داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS و برای آزمون مدل معادلات ساختاری از نرم‎افزار Smart PLS 3 استفاده می‎شود. نتایج نشان می‌دهد که بین مزایای زیست محیطی سودمندگر و ارزش درک شده سبز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مزایای درخشش‌گرم و ارزش درک شده سبز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین شفافیت سبز و ارزش درک شده سبز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین ارزش درک شده سبز در رابطه میان مزایای زیست محیطی سودمندگر و وفاداری به برند نمی‌تواند نقش میانجی‌گری داشته باشد اما در رابطه میان مزایای درخشش گرم و وفاداری به برند می‌تواند نقش میانجی‌گری داشته باشد. و همین‌طور ارزش درک شده سبز در رابطه میان شفافیت سبز درک شده و وفاداری به برند نقش میانجی‌گری دارد. بین ارزش درک شده سبز و تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ارزش درک شده سبز بر وفاداری به برند اثر مثبت و معنادار دارد. تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی با وفاداری به برند رابطه مثبت و معنادار دارد. ارزش درک شده سبز به طور غیر مستقیم بر وفاداری به برند از طریق ارتباط با تحقق اهداف بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. هنجارهای ذهنی مشتریان نمی‌تواند رابطه میان ارزش درک شده سبز و بازاریابی اجتماعی را تعدیل کند ولی رابطه بین تحقق اهداف بازریابی اجتماعی و وفاداری برند را تعدیل می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برند سبز #مزایای زیست محیطی سودمندگر #درخشش گرم #شفافیت سبز #ارزش درک شده سبز #باراریابی اجتماعی #هنجارهای ذهنی #وفاداری برند

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)