پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
احسان سرداری [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه وفاداری مشتری به عنوان موضوعی حیاتی برای رشد و بقای شرکتها در ایجاد مزیت رقابتی مطرح می باشد. ایجاد وفاداری در مشتریان نه تنها یک هدف بازاریابی است بلکه مبنای مهمی برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می باشد (کاتلر و آمسترانگ،2008). موسسات و سازمانهای امروز در یافته اند که برای حفظ مزیت رقابتی باید بتواند مشتری را در شرکت حفظ نماید و یا به عبارت دیگر مشتریان را به شرکت وفادار نماید(کاتلر،2008). یکی از راههای ایجاد وفاداری در مشتریان و سایر ذی نفعان، توجه شرکت به مسئولیت اجتماعی خود می باشد. مسئولیت اجتماعی سازمانی، از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه اکثر سازمان ها قرار گرفته است و ابعاد چهار گانه اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشر دوستانه راشامل می شود(ماتن و کران،2005). بدلیل اهمیت این موضوع پژوهشی تحت عنوان " شناسایی تاثیر ابعاد مسولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری در صنعت روشنایی " با مطالعه موردی شرکت بهین نور در سال 1394 انجام گرفت. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر نوع گرد آوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه آماری متشکل از 50 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بهین نور می باشند. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و Smart PLS 2 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی که شامل ابعاد مسئولیت داوطلبانه، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت قانونی و مسئولیت اقتصادی بروفاداری مشتریان که شامل وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئولیت اجتماعی #مسئولیت داوطلبانه #مسئولیت اخلاقی #مسئولیت قانونی و مسئولیت اقتصادی #وفاداری مشتریان #وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)