پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
هادی نوچمنی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف این تحقیق بررسی تأثیر رهبری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. پژوهش انجام شده، توصیفی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بودند که تعداد آنها 208 نفر بود؛ از 122 نفر از آنها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، مسئولیت اجتماعی کارول (1979) و شهرت سازمانی لوما-اهو (2008)، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 12 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها 30 پرسشنامه توزیع و آلفای کرونباخ پرسشنامه های رهبری اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی به ترتیب 0/91، 0/86 و 0/93 به دست آمد که دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 0/7 شدند و مناسب بودن وضعیت پایایی را می توان مورد قبول دانست. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که رهبری اخلاقی بر شهرت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار (0/31) داشت. همچنین رهبری اخلاقی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار (0/81)، از سویی دیگر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی کارکنان تأثیر معناداری (0/59)، در سطح 0/99 داشت. در نهایت نتایج نشان داد رهبری اخلاقی به صورت غیر مستقیم و به واسطه مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تأثیر دارد. پیشنهاد می شود ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با رعایت اصول و معیارهای اخلاقی در سازمان خود، موجب بهبود مسئولیت پذیری کارکنان و سازمان شوند که این مهم موجب نشان دادن تصویری خوب و خوشایند از سازمان در میان جامعه ای که فعالیت می کنند، خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ادارات ورزش و جوانان #رهبری اخلاقی #شهرت سازمانی #مسئولیت اجتماعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)