پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه داوری [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برند کارفرما بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری عجین شدن با شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سمنان پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سمنان تشکیل دادند (۱۲۰ نفر). ۱۲۰ پرسشنامه به روش تمام شمار بین کلیه کارکنان توزیع شد که از این تعداد، ۹۱ پرسشنامه تکمیل و به‌عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه برند کارفرما (برتون و همکاران، ۲۰۰۵)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، ۲۰۰۵) و پرسشنامه عجین شدن با شغل (لاداهل و کنجر، ۱۹۶۵) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ۲ نرم‌افزار SPSS 16 و SMART PLS 3انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که برند کارفرما بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ از طرفی عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر عجین شدن با شغل می‌تواند در ارتباط میان دو متغیر برند کارفرما و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجیگر را ایفا کند. بنابر یافته‌های پژوهش حاضر مدیران می‌توانند با تقویت برند کارفرما از طریق اتخاذ تدابیری در جهت ارتقاء کیفیت محیط کاری و افزایش میزان حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی، کارکنان را به‌سوی افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی و همچنین افزایش میزان عجین شدگی با شغلشان فراخوانند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برند کارفرما #رفتار شهروندی سازمانی #عجین شدن با شغل #ادارات ورزش و جوانان

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)