پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهرا هاشمی دهقی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش با توجه به اهمیت تاثیر بسته بندی بر تصویر برند و در نتیجه بر خرید مشتری انجام شده است. بسته بندی یک محصول ترکیبی از عناصر مختلف است که هر کدام می توانند بر تصویر برند تاثیر بگذارند. این پژوهش با هدف نشان دادن تاثیر مستقیم دو عنصر تصویر بسته بندی: جنس و سایز بر دو تداعی نمادین (شخصیت برند) و کارکردی(باورها در مورد برند) مربوط به تصویر برند در صنایع غذایی، شکل گرفته است. برای دستیابی به این هدف پس از انجام مراحل مختلف، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمایش قرار گرفت و با روش های t و تحلیل واریانس چندگانه داده-ها تجزیه و تحلیل شد. داده ها بیانگر این بودند که سایز و جنس بسته بندی بر باورها در مورد برند و هم چنین شخصیت برند تاثیر می گذارند. نتیجه گیری هایی که از این طریق به دست می آیند به مدیران بازاریابی جهت یافتن موقعیت بهتر برای برند کمک می کنند. با داشتن اطلاعات بیشتر در مورد تاثیر این گونه متغیرها، به آن ها این امکان را می دهد که پیام های خود را بهتر هدایت و منتقل کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بسته بندی #سایز(اندازه) #جنس #برند #تصویر برند #شخصیت برند #باورها در مورد برند.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)