پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرتضی مرتضوی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: در دنیای کسب و کار پیچیده امروزی، برندها نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست هر سازمانی دارند. تعاریف برند همواره با مفهومی ضمنی همراه بوده است که نشان دهنده ارزشی است که برند برای سازمان ایجاد می کند. به همین دلیل، هم راستا با مفهوم برند، مفهوم ارزش ویژه برند مطرح شد. گستردگی و پیچیدگی ارزش ویژه برند به عنوان یک مفهوم، موجب شده تا مطالعات بسیاری با نتایج مختلفی در زمینه ارزش ویژه برند و محرک های آن صورت پذیرد و پژوهش هایی که تا کنون انجام شده، نتوانسته که از این آشفتگی ها بکاهد. وجود روابط متعدد و متقابل میان ابعاد ارزش ویژه برند و خاصیت اقتضایی آن، موجب می-شود که حل این ناهماهنگی تنها از طریق تدوین مدلی جامع با قابلیت تصحیح و انطباق با شرایط صنایع و گروه های هم رده برند امکان پذیر باشد. سیستم داینامیک به دلیل امکان تحلیل بازخورها می تواند روابط متقابل میان اجزای مدل را تحلیل نماید و از طریق روابط ریاضی، امکان تطبیق با شرایط جدید را به مدل می دهد. از اینرو در پژوهش حاضر از مدل داینامیک جهت مدلسازی ارزش ویژه برند استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم داینامیک به کمک مدیران خواهد آمد تا تصمیمات سرمایه گذاری در بازاریابی را از طریق شبیه سازی شرایط، با دقت و نتیجه بهتری اتخاذ نمایند. همچنین موجب می شود که این تصمیمات پیش از اتخاذ و بدون تحمل ریسک مورد آزمون قرار بگیرند. این مطالعه به صورت موردی بر روی شرکت صنایع غذایی ماهوند صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزش ویژه برند #ارزش ویژه برند بر مبنای مصرف کننده #ارزش ویژه برند بر مبنای کارکنان #ارزش ویژه مالی برند #سیستم داینامیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)