پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
وحید هنرمند تلگرد [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: در فصل اول کلیات پژوهش را مطرح و شرح داده شد که تجزیه و تحلیل زنجیره بلاک، بر روی حسابداری و امور مالی تمرکز دارد، که موضوع اصلی سیستم های اطلاعاتی حسابداری است . در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش در فصل دوم از روش های کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سوال های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است. در فصل سوم، این پژوهش یک پروتکل مفهومی مبتنی بر زنجیره بلاک را به عنوان جایگزینی برای سیستم ثبت اطلاعات حسابداری مالی پیشنهاد می‌کند. برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و به بررسی روش انجام پژوهش پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش از نظر ماهیت و روش نیز در طبقه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. برای تولید سناریوی آینده در مورد تأثیر تکنولوژی زنجیره بلاک بر کیفیت گزارشگری حسابداری مالی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری، روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه دارای دو گام می باشد. در گام اول با طراحی پرسشنامه متغیر های بالقوه را شناسایی می کند و سپس در گام دوم با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرها را شناسایی می نماید. در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد صد نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان که صاحب نظر و خبره در حوزه های مالی، حسابداری، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات هستند، و به صورت آنلاین در این پرسشنامه شرکت نمودند، تشکیل می دهند. این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرها را شناسایی می نماید تا شدت و جهت بین متغیر ها را شناسایی کند. در مورد آزمون های آماری در این پژوهش و برای فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS نسخه 3.3 استفاده گردید. به طور کلی نتایج حاصله از براورد مدل، حاکی از آن است که در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی مبتنی بر سیستم های توزیع شده ویژگی های ساختاری زنجیره بلاک، تاثیر مثبتی بر افزایش کیفیت مولفه های ویژگی های کیفی حسابداری مالی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: سیستم های توزیع شده در مالی #زنجیره بلاک در حسابداری مالی #زنجیره بلاک برای امنیت و یکپارچگی داده ها" #"سیستم های اطلاعاتی حسابداری و زنجیره بلاک" #"زنجیره بلاک در حسابداری "زنجیره بلاک در مالی " زنجیره بلاک در سیستم های اطلاعاتی حسابداری" #"مالی در زنجیره بلاک".
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)