پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم فتحی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، محسن محمدزاده [استاد راهنما]
چکیده: در بسیاری از مسایل کاربردی تحلیل جداگانه عوامل نمی تواند میزان ارتباط و تاثیراتی که چندین عامل در پدیده مورد نظر دارند را نمایان سازد، لذا لازم است توزیع توام عوامل مختلف تعیین گردد. چون در بسیاری از پدیده ها همبستگی بین عوامل وجود دارد و پذیره استقلال آنها معنی دار نیست، نمی توان توزیع توام آنها را به سادگی از طریق ضرب توزیع های کناری آنها به دست آوریم. برای این منظور لازم است از بین خانواده های مفصل خانواده هایی که شرایط مدل بندی ساختار وابستگی پدیده را داشته باشند، انتخاب شوند. بنابراین، برای ساخت توزیع چندمتغیره از توزیع های کناری مشخص با ساختار وابستگی داده شده پیشنهاد می شود. توزیع های متا-بیضی گون به همین روش ساخته شده اند که توزیع متا-تی جزء این رده است و ساختار وابستگی این توزیع را می توان با تابع مفصل تی مدل بندی کرد. مفصل تی چوله اجازه می دهد تا بتوانیم مشاهدات وابسته ای که ناهمگونی بیشتری دارند را مدلسازی کنیم. ساختار وابستگی این توزیع را می توان با تابع مفصل تی چوله مدل بندی کرد. کلمات کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توزیع چندمتغیره #توزیع بیضی گون #توزیع متا-بیضی گون #توزیع متا-تی #مفصل تی #توزیع تی چوله چندمتغیره #مفصل تی چوله #ساختار وابستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)