پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا شاکویی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: در سال‌های اخیر چارچوب‌های فلزی آلی به دلیل خواص متنوع و تخلخل بالا توجه زیادی را در زمینه ی فوتوکاتالیزور به خود جذب کرده‌اند. استفاده از نور مرئی برای انجام واکنش‌های فوتوکاتالیزوری نیز روشی امیدوارکننده برای پاک سازی محیط‌زیست می‌باشد. در این پژوهش چارچوب فلزی آلی MIL-88(Fe)که شبکه‌ای از اتم‌های آهن و اتصال‌دهنده‌های آلی ترفتالیک اسید می‌باشد با نانو ذرات مغناطیسی "Co" 〖"Fe" 〗_"2" "O" _"4" به روش سولوترمال انکپسوله و سنتز شد. از نانو کامپوزیت مغناطیسی ساخته‌شده به‌عنوان فوتوکاتالیزور با فرایند فوتوفنتون در تخریب رنگ کاتیونی متیلن بلو استفاده شد. ساختار فیزیکی و شیمیایی "Co" 〖"Fe" 〗_"2" "O" _"4" "@MIL-88(Fe)" با استفاده از آنالیزهای مختلف ازجمله FT-IR، XRD، BET و FESEM شناسایی گردید. عوامل مؤثر بر میزان تخریب رنگ مانند زمان، pH، مقدار فوتوکاتالیزور، غلظت اولیه رنگ و غلظت هیدروژن پراکسید مورد بررسی قرار گرفت و در شرایط بهینه سینتیک تخریب بررسی شد. میزان تخریب رنگ در حالت بهینه به وسیله ی فوتوکاتالیزور %100 گزارش شد. نتایج نشان می‌دهد" Co" 〖"Fe" 〗_"2" "O" _"4" "@MIL-88(Fe)" یک فوتوکاتالیزور بسیار کارآمد با قابلیت جداسازی به روش آسان مغناطیسی از محلول پساب می‌باشد و می‌تواند چندین مرحله خاصیت فوتوکاتالیزوری خود را پس از بازیابی حفظ کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلیدواژه‌ها: MIL-88(Fe) #فوتوکاتالیزور #فوتوفنتون #کامپوزیت مغناطیسی #نانوذره "Co" 〖"Fe" 〗_"2" "O" _"4" #متیلن بلو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)