پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محسن مهدوی نیا [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، نانو بلور باریم زیرکونات و کلسیم زیرکونات با روش سل-ژل هیدروترمال و پیش ماده های آلکوکسیدی تهیه گردید. همچنین اثر پارامترهای دما، حلال و نوع پیش ماده، برروی ریخت شناسی، فاز بلور، اندازه ذره و خلوص فاز مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز FT-IR، XRD، DTA/TG و FE-SEM برای رسیدن به این هدف به کار برده شد. بررسی ها نشان داد که پیش ماده باریم/زیرکونیوم اتوکسی اتوکسید در حلال اتوکسی اتانول منجر به تهیه فاز خالص باریم زیرکونات با اندازه ذره حدود 17 نانومتر می شود. همچنین بررسی XRD نمونه های کلسیم زیرکونات نیز نشان داد که نمونه ی حاصل از آبکافت هیدروترمال پیش ماده های کلسیم/زیرکونیوم اتوکسی اتوکسید در حلال مخلوط اتوکسی اتانول/تولوئن در دمای ˚C50 منجر به تهیه فاز خالص کلسیم زیرکونات با درجه تبلور بالا می شود. گاف نواری نمونه های باریم زیرکونات به کمک روش تاوس اندازه گیری شد که مقدار آن تقریبا یکسان و در محدوده ی بین eV4/78 و 08/ 5 می باشد. جذب سطحی متیلن بلو برروی نمونه های باریم زیرکونات بررسی شد و مشخص گردید نمونه B1 با %19/5 دارای بیشترین میزان جذب سطحی می باشد. در نتیجه فعالیت فوتوکاتالیستی این نمونه (به دلیل اندازه ذره ریزتر و جذب سطحی بالاتر) در تخریب متیلن بلو زیر نور UV مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد بعد از یک ساعت تابش نور UV، 40% از متیلن بلو تخریب می گردد. بدین ترتیب بعد از 75 دقیقه هم زدن در تاریکی و 60 دقیقه تابش نور 60% متیلن بلو رنگبری شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سل-ژل #آلکوکسید #هیدروترمال #متیلن بلو #گاف نواری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)